logo-samandehi

مسلمان نبودن پدر و مادر پیامبر و امیرالمؤمنین علیهماالسلام

من گمان نمی کنم که این دار و دسته، دروغ مزبور را تنها در کارگاه بافندگی بی خبری از زندگی نامه های مردمان بافته باشند و نه نیازی به مسلمان انگاشتن و نیانگاشتن پدران مهاجران داشته و مقصودی از مسلمان شمردن پدر و مادر ابوبکر داشته باشند بلکه این نغمه را از آن رو ساز کرده اند که همیشه در کافر شمردن سرور مکه و سر دودمان امامان، ابو طالب پدر امیر مؤمنان (ع) به هوچی گری و عربده- کشی سرگرم باشند و این پس از آن بوده که نتوانستند به زشت گوئی در پیرامون فرزند پردازند و از این روی تیرهای نکوهش را به سوی پدر روانه کرده و بلکه- مانند حافظ عاصمی در «زین الفتی»- پدر و مادر هر دو را به باد تهمت گرفتند و یکی از شاهکارهاشان برای هموار کردن این راه نیز آن بوده که زبان درازی به پدر و مادر پیامبر بزرگ (ص) را نیز روا شمردند تا جائی که حافظ عاصمی که در «زین الفتی» به روشنگری وجوه همانندی میان پیامبر و مرتضی (ع) پرداخته، مینویسد:
از جهت پدر و مادر- در حکم و در نامگذاری- باید گفت که پیامبر با همه نعمت هائی که خدای تعالی ارزانی او داشت- و با فراوانی نیکوئی هایش درباره او- باز هم قسمت او نکرد که پدر و مادرش مسلمان شوند، که توده مسلمانان بر همین عقیده اند «1» مگر گروهی ناچیز که قابل توجه نیستند. به همین گونه مرتضی نیز با آن همه خوی ها و منش ها و انواع نعمت ها و برتری ها که خدا ارزانی او داشت قسمت وی نکرد که پدر و مادرش مسلمان شوند. پایان

 (الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب  ج 7 ص 445)

 

رفتن به بالا