logo-samandehi

مشورت پیامبر(ص) با معاویه

ابن عساکر نقل می کند که ابو بکر محمد بن محمد و او از ابو بکر محمد بن علی و او از ابو الحسین احمد بن عبدالله و او از علی بن عبید عامری و او از جعفر بن محمد انطاکی و او از اسمعیل بن عیاش از تمام بن نجیح اسدی از “عطا” از “ابن عمر” روایت کرده اند که گفته است: “من با پیغمبر صلی الله علیه و اله نشسته بودم و دو نفر از اصحاب هم حضور داشتند. فرمود: هر گاه معاویه پیش ما بود، در برخی کارها با او مشورت می کردیم. و به نظر می رسید که با کار ارتباط داشت. آنگاه فرمود که بر من وحی رسید که در پاره ای از امور با پسر ابو سفیان مشورت کنم و خدا بهتر می داند. “

“امینی ” می گوید: در این اسناد، چند چیز ناشناخته و مجهول جمع است و در آن ” جعفر بن محمد انطاکی ” ثقه نیست. و اما” اسماعیل بن عیاش حمصی ” را، گر چه گروهی توثیق کرده اند، لکن ” جوز جانی ” درباره او گوید “: گفتار اسمعیل، چقدر به جامه نیشابور شباهت دارد که به هزار رنگ جلوه می کند و دست کم ده نفر از او بد گفته اند و علاوه بر این بیش از همه، از دروغگویان نقل کرده است. “”ابو اسحاق فزاری ” می گوید “: از اسماعیل، آنچه از معروفان روایت می شود، ضبط نمی گردد، و او مردی است که نمی داند از سرش چه چیزی بیرون می آید “. ” ابن مبارک ” گفته است “: من حدیث او را گوارا نمی یابم ”  ابن خزیمه ” گفته است “: به سخنش نمی توان استناد کرد “. ” حاکم ” گفته است “: با وجود آنکه جلالت قدر دارد، آنجا که به تنهایی حدیثی را نقل کند،به خاطر آنکه حافظه بدی دارد، نمی توان پذیرفت ” “. علی بن حجر ” گوید “: ابن عیاش هرگاه بسیار خیال پرداز نبود، حجت بود. “… و تا پایان این جزء ص 82 از این گونه مطالب هست. از جمله کسانی که در این روایت دیده می شوند “، تمام بن نجیح دمشقی ” است “. احمد ” می گوید: من او را نمی شناسم” “. حرب ” درباره این نظر می گوید “: منظور اینست که حقیقت حال او را در نمی یابم “. ” ابو زرعه ” می نویسد “: ضعیف است.” “ابو حاتم ” گفته است “: حدیثش منکر و رونده است “. ” بخاری ” گفته است “: جای تامل است “. ” ابن عدی ” گفته است: “همه آنچه او روایت کرده، چیزهایی است که راویان ثقه نمی پذیرند و او ثقه نیست “. ” ابن حبان ” گفته “: چیزهایی ساختگی از ثقات نقل کرده که بنظر می رسد مورد اعتماد است “. بزاز ” گفته است “: قوی نیست “. ” عقیلی ” گوید “: چیزهای نامانوسی را روایت می کند “. ” آجری ” به نقل از ” ابو داود ” می گوید “: احادیث نامانوس نقل می کند.”

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 11 ص 125)

رفتن به بالا