logo-samandehi

معاویه افضل است یا عمر بن عبد العزیز؟!

خالد ربعی ” می گوید: ” در تورات نوشته شده است که آسمان و زمین چهل روز بر عمر بن عبدالعزیز می گرید ” روض الفائق ” حریفیش ص 255. “نویسنده گوید:” شاید این خصوصیت تورات ” ربعی ” است که این مطلب را درباره ” عمر بن عبدالعزیز ” نوشته است، و گرنه تورات ” موسی علیه السلام ” در آن عصر هم نمی تواند حجتی باشد، و با اینهمه نسخه ها و اختلاف طبعها که دارد، از این نسبت دروغ خالی است. و اما در شناخت بزرگی ” عمر بن عبدالعزیز “، سخن امام ” احمد بن حنبل ” ترا کافی است، آنجا که از او پرسید: ” معاویه افضل است یا عمر بن عبدالعزیز “؟ او گفته بود: ” غباری که بر بینی اسب معاویه نشسته باشد، در پیشگاه پیغمبر صلی الله علیه و اله از عمر بن عبدالعزیز بهتر است “. ” عبدالله بن مبارک ” گفته است: ” خاک بینی معاویه از عمر بن عبدالعزیز افضل است “. و در عبارتی: ” خاک دو سوراخ بینی معاویه که با پیغمبر باشد، بهتر و افضل تر از عمر بن عبدالعزیز است “. پس چه اهمیتی خواهد داشت این مردی که خاک بینی ” پسر هند ” و خاک بینی اسب او از وی بهتر باشد تا در ” تورات ” بنویسد؟ یا آسمان و زمین چهل روز بر او بگریند، و “آسمان و زمین بر آنها گریه نمی کند و آنها نگه داشته نمی شوند.”

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 11 ص 155)

رفتن به بالا