اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

معاویه و ازدواج هم زمان با دو خواهر!!

متن فارسی

بدعت دو خواهر را همزمان به همسری داشتن
ابن منذر، از قول قاسم بن محمد چنین ثبت کرده است: قبیله ای از معاویه پرسیدند آیا جایز است انسان دو کنیز را که خواهریکدیگرند با هم به همسریداشته باشد؟ گفت: اشکالی ندارد. نعمان بن بشیر سخنش را شنیده به اعتراض گفت: اینطور فتوا دادی؟گفت: آری. گفت: پس به نظر تو اگر کسی خواهرش کنیزش باشد می تواند او را به همسری اختیار کند؟ گفت: آه بخدا حالافهمیدم به آنها بگو: از این کار بپرهیزند، زیرا روا نیست. و گفت: پیوند خویشاوندی و حرمتش در مورد بردگان و غیر بردگانیکسان است.چنانکه در جلد هشتم ” غدیر ” گفتیماین کار را عثمان باب کرده، و از بدعت های او شمرده شده است. و هیچ یک از متقدمان و متاخران با او موافقت ننموده و نظرش را به هیچ نشمرده اند تا معاویه پیدا شده و بر پایه سست رای عثمان، خواسته بنیان باطلی بر آورد و بدعت پسر عمویش را احیا نمایدو دیده از قرآن و سنت پیامبر (ص) بپوشد، لکن رسوا گشته و ما کوس رسوائی و باطل گرائی اش را بزدیم.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 284)

متن عربی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 284

6- أحدوثة الجمع بین الأُختین

أخرج ابن المنذر عن القاسم بن محمد: أنّ حیّا سألوا معاویة عن الأُختین ممّا ملکت الیمین یکونان عند الرجل یطؤهما؟ قال: لیس بذلک بأس، فسمع بذلک النعمان بن بشیر، فقال: أفتیت بکذا و کذا؟ قال: نعم. قال: أ رأیت لو کان عند الرجل أخته مملوکة یجوز له أن یطأها؟ قال: أما و اللَّه لربما وددتنی أدرک، فقل لهم: اجتنبوا ذلک، فإنّه لا ینبغی لهم، فقال: إنّما الرحم من العتاقة و غیرها «1».

قال الأمینی: هذا الباب المرتَج فتحه عثمان، کما أسلفنا تفصیله فی الجزء الثامن (ص 214- 223) و قد عُدّ ذلک من أحداثه، و لم یوافقه علیه أحد من السلف و الخلف ممّن یُعبأ به و برأیه، حتی جاء معاویة معلّیاً علی ذلک البنیان المتضعضع، معلّیاً بما شذّ عن الدین الحنیف، أخذاً بأُحدوثة ابن عمّه، صفحاً عن کتاب اللَّه و سنّة نبیّه صلی الله علیه و آله و سلم، و قد أتینا هنالک فی بطلانه بما لم یبقَ معه فی القوس منزع.