logo-samandehi

معاویه اسیری است که از بند اسارت آزاد شده

57- در نطق سعید بن قیس چنین آمده است: «به خدائی که بینای بندگان است سوگند که اگر فرمانده ما حبشی یی می بود وجود هفتاد مجاهد بدری بر ایمان کفایت مینمود، حال آنکه رئیس و فرماندهمان پسر عموی پیامبرمان است بدری یی راستین «3»
که از کودکی نماز خوانده و با پیامبرتان در بزرگی جهاد کرده است و معاویه اسیری است که بند اسارت از او برداشته و آزادش کرده اند و فرزند آزاد شده ای است. هان! او سبکسران را گمراه کرده و به آتش دوزخ کشانده است و ننگ را به آنها میراث داده است و خدا آنها را به ذلت و حقارت در خواهد آورد.
هان! شما فردا با دشمنتان برخورد خواهید داشت، بنابر این شما را به خدا ترسی و پرهیزگاری و کوشش و قاطعیت و راستروی و مقاومت می خوانم، زیرا خدا با مقاومت کنندگان است. هان! شما با کشتن آنها رستگار می شوید و پیروز و آنها با کشتن شما به بدبختی در خواهند افتاد. بخدا سوگند هر مردی از شما که مردی از آنها را بکشد خدا قطعا او را به بهشت های عدن در خواهد آورد و کشته را به آتشی گدازان که از آنها جدائی نمی پذیرد و آنها در آن چسبیده اند.» «1»

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 233

رفتن به بالا