اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

نامه‏ هاى معاویه در مورد بیعت با یزید

متن فارسی

نامه  هاى معاویه در مورد بیعت ولایتعهدى یزید

معاویه در نامه اى به مروان بن حکم نوشت: «سنم زیاد شده و توانم از دست برفته و می ترسم پس از مرگم در میان امت اختلاف پدید آید. تصمیم دارم کسى را به جانشینى خویش تعیین کنم، و نمی خواهم بدون مشورت با کسانى که آنجا (یعنى در مدینه) هستند کارى انجام دهم. بنابر این، موضوع را براى آنها مطرح کن و جوابشان را برایم بنویس». مروان در نطقى به مردم اطلاع داد. مردم گفتند: کار درستى کرده است، لکن او کسى را باید براى ما نام ببرد. مروان جریان را به معاویه نوشت، و او یزید را نامزد کرد. مروان طى نطقى این را به مردم اطلاع داده گفت: امیر المؤمنین پسرش یزید را براى جانشینى برگزیده است.
عبد الرحمن بن ابى بکر به نطق ایستاده گفت: به خدا تو اى مروان نادرست گفته اى و معاویه نیز نادرست گفته است. شما نخواسته اید بهترین شخص براى امت محمد اختیار شود، بلکه می خواهید حکومت را به شکل امپراطورى رم شرقى در آورید تا هر گاه امپراطورى بمیرد پسرش به جایش بنشیند.
مروان (اشاره به او) گفت: این همان است که آیه «و کسى که به پدر و مادرش گفت: واى بر شما …» درباره اش نازل گشته است. عائشه از پشت پرده گفته مروان را شنیده صدا زد: آى مروان! آى مروان! مردم گوش فرا دادند و مروان روى خود را به طرف عائشة گرداند که می گفت: تو گفتى به عبد الرحمن که آن آیه درباره اش نازل شده است! بخدا دروغ گفتى، آن آیه نه درباره او بلکه درباره فلان شخص نازل شده است، اما تو کسى هستى که مورد لعنت پیامبر خدا (ص) قرار گرفته اى. «1»
حسین بن على هم برخاسته پیشنهاد معاویه را تقبیح و رد کرد. عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن زبیر نیز همینکار را کردند. مروان عکس العمل‏هاى آن‏ها را به معاویه گزارش داد. معاویه قبلا نامه هائى به استاندارانش نوشته بود حاوى تعریف و تمجید از یزید و دستور که هیئت‏هائى به نمایندگى مردم استان‏ها به پایتخت بفرستند.
در میان آنها محمد بن عمرو بن حزم از مدینه بود و احنف بن قیس در میان هیئت اعزامى از بصره. محمد بن عمرو به معاویه گفت: هر زمامدارى مسئوول رعیت خویش است، بنابر این توجه داشته باش چه کسى را به حکومت بر امت محمد می گمارى.
معاویه از سخن او سخت ناراحت گشت و او را باز پس فرستاد. و به احنف بن قیس دستور داد به ملاقات یزید برود. پس از پایان دیدارش از او پرسید: برادر زاده ات را چگونه یافتى؟ احنف گفت: جوانى بود و نشاط و تکاپو و شوخى و مزاح! مدتى بعد، معاویه- وقتى هیئت ‏هاى نمایندگى استان‏ها جمع شده بودند- به ضحاک بن قیس فهرى گفت: من می روم سخنرانى کنم. وقتى سخنم را به پایان بردم تو از من تقاضا کن براى یزید بیعت بگیرم و مرا به این کار تشویق کن. چون معاویه براى مردم شروع به سخنرانى کرد و از اهمیت کار اسلام و احترام خلافت و حق آن سخن گفت و از این که خدا دستور داده از زمامداران اطاعت شود، و سپس نام یزید را به میان آورد و از فضل و سیاستدانیش حرف زد و پیشنهاد کرد برایش بیعت شود، ضحاک برخاسته خدا را سپاس و ستایش برد. و گفت: اى امیر المؤمنین مردم پس از تو به زمامدارى احتیاج دارند و تجربه به ما نشان داده که وحدت و همبستگى مانع خونریزى می شود و توده را در صلاح می دارد و راه ها را امن و امان می گرداند و مایه عاقبت به خیرى می شود. روزگار در تحول است و خدا هر روز حالى تازه پیش می آورد، و یزید پسر امیر المؤمنین چنانکه می دانى خوش اعتقاد است و نیکرو و به لحاظ علم و بردبارى و تدبیر در شمار برترین افرادمان. بنابر این او را ولیعهد خویش ساز تا پس از تو پرچم ما باشد و پناهگاهى که به او پناه جوئیم و در سایه اش آرام گیریم. عمرو بن سعید اشدق نیز سخنى همین گونه گفت.
پس از او یزید بن مقنع عذرى به نطق ایستاده و گفت: این امیر المؤمنین است (اشاره به معاویه). اگر مرد، این خواهد بود (اشاره به یزید). هر کس نپذیرد.
این (اشاره به شمشیرش). معاویه گفت: بنشین که تو شاه سخنورانى! دیگر اعضاى هیئت‏هاى اعزامى نیز یکایک سخن گفتند.
معاویه از احنف بن قیس نظر خواست. احنف گفت: اگر بخواهیم راست بگوئیم از شما می ترسیم و اگر بخواهیم دروغ بگوئیم از خدا بیمناکیم. تو- اى امیر المؤمنین!- یزید را بهتر می شناسى و می دانى در شب و روز و آشکار و نهان چه می کند و به کجا رفت و آمد دارد. اگر می دانى مایه رضاى خداى متعال و امت اسلام است درباره اش با کسى مشورت نکن، و اگر او را غیر از این می دانى در حالى که به سوى آخرت روانى عشرت دنیایش را فراهم میار وظیفه ما فقط این است که بگوئیم:
به گوش می گیریم و فرمان می بریم …
مردى شامى برخاسته گفت: نمی دانیم این دهاتى عراقى چه می گوید. کار ما این است که بشنویم و اطاعت کنیم و شمشیر بزنیم. آنگاه مردم متفرق گشتند در حالى که سخنان احنف بن قیس را بازگو می کردند. معاویه به دوستانش انعام و اکرام می کرد و با مخالفان مدارا می نمود و نرمش نشان می داد تا آنکه بیشتر مردم با او همعهد گشتند و بیعت نمودند. «1»
بیان دیگرى از همین ماجرا مورخان می نویسند: معاویه اندکى پس از در گذشت حسن- رحمه اللّه- در شام با یزید (به ولایتعهدى) بیعت کرد و بیعتش را کتبا به شهرستانها اطلاع داد.
استاندارش در مدینه، مروان بن حکم بود. در نامه اى به او اطلاع داد که با یزید بیعت کرده و دستور داد قریش و دیگر مردمى را که در مدینه اند گرد آورد تا با یزید بیعت نمایند.
مروان چون نامه را خواند از انجامش خوددارى نمود و قریش نیز از بیعت با یزید خوددارى ورزیدند. پس به معاویه نوشت: قوم و قبیله ات از انجام تقاضایت دائر بر بیعت با یزید خوددارى نمودند. نظرت را برایم بنویس. معاویه دانست که کارشکنى از طرف مروان صورت گرفته است. پس به او نوشت که از استانداری اش کناره بجوید، و اطلاع داد که سعید بن عاص را به استاندارى مدینه منسوب کرده است.
وقتى نامه معاویه به مروان رسید، خشمناک گشته با خانواده اش و جمع کثیرى از خویشاوندانش براه افتاده نزد بنى کنانه- که از خویشاوندان مادریش بودند- رفت و شکوه کرد و جریان کارش را با معاویه شرح داده و این را که بدون مشورت و تبادل نظر با او پسرش یزید را به جانشینى تعیین کرده است. بنى کنانه گفتند: ما نیزه اى هستیم در دست تو و تیغى در نیامت، ما را به جنگ هر که ببرى خواهیم جنگید. رهبرى و تدبیر با تو است و اطاعت از ما. آنگاه مروان با هیئت پرشمارى از ایشان و از خویشاوندان و خانواده اش به راه افتاد به طرف دمشق و رفت به دربارش روزى که به مردم اجازه ملاقات داده بود.
دربان چون چشمش به جمعیت انبوهى افتاد که از قوم و خویشان مروان بودند به او اجازه ورود نداد. آنها با او گلاویز شده بر صورتش زدند تا به یکسو شد.
مروان با همراهانش وارد شد و رفتند به نزدیک معاویه تا جائى که مروان به او دسترس داشت. پس از این که او را بعنوان خلیفه سلام کرد گفت: خداى بس پر عظمت و پر اهمیت است. هیچ نیرومندى به گرد قدرتش نرسد. در میان بندگانش کسانى را آفریده که پایه دینش را تشکیل می دهند و از طرف او ناظر کشورها و بلادند و جانشینانش در اداره مردم، و به وسیله آنان ستم را از میان بر می دارد و پیوند دین را محکم و یقین را پیوسته می گرداند و پیروزى را فراچنگ می آرد و گرد نفر از ان را خوار می سازد. پیش از تو خلفاى ما این را می دانستند و در حق جمعى چنین قائل بودند، و ما در راه فرمانبردارى خدا یار و یاورشان بودیم و علیه مخالفان مدد کارشان به طورى که ما قدرت می دادیم و کژى منحرفان را راست می ساختیم و در کارهاى مهم طرف مشورت بودیم و در اداره مردم فرماندار. لکن امروز گرفتار کارهاى خودسرانه و ناجور گشته ایم، تو عنان گمراهى رها می کنى و بدترین افراد را بکار می گمارى. چرا با ما که صاحب اختیار و ذیحق هستیم در کارهاى عمومى کشور مشورت نمی کنى و رأى ما را مورد توجه قرار نمی دهى؟
بخدا قسم اگر پیمان‏هاى مؤکد و عهدهاى متین در میان نبود کژى متصدى حکومت را درست می کردم و او را به راه می آوردم! بنابراین اى پسر ابى سفیان! حکومت را درست کن و از ولیعهدى کودکان دست بردار، و بدان که قبیله تو خیرخواه تو هستند و نمی خواهند با تو سر دشمنى پیش گیرند!
معاویه از سخن مروان به شدت خشمگین گشت، اما بعدا با بردباری یى که داشت خشم خویش فرو خورد و دست مروان را فشرده گفت: خدا براى هر چیز اصلى قرار داده است و براى هر خیرى اهل و ذیحقى، آنگاه ترا در نظرم دوست و معزز گردانیده است … بسیار خوش آمدى و قدم بر چشم ما نهادى. از خلفاى فقید و شهداى پاکرو نام آوردى، آنان همانگونه بودند که توصیف نمودى و تو همان مقام را نزدشان داشتى که بیان کردى. و ما همان گونه که گفتى گرفتار کارهاى خودسرانه ناجور گشته ایم. و به کمک تو اى پسر عمو امیدواریم آنها را به سامان آوریم و مشکلات را بر طرف نمائیم و تیرگى و ستم را از میان برداریم تا کارها سهل و روبراه شود. تو پس از امیر المؤمنین و نظیر او هستى و در هر کارى پشت و پناهش. خویشاوندانت را به کارهاى مهم دولتى گماشته ام و سهم‏تر از مالیات ارضى بیش از دیگران ساخته ام و اکنون نیز هیئتى را که همراه آورده اى جایزه و انعام خواهم داد و پذیرائى شایان خواهم کرد و تعهد می کنم که ترا بی نیاز سازم و تقاضایت را بر آورم و خشنودت گردانم.
آنگاه ماهیانه اى به هزار دینار براى او مقرر داشت و یکصد دینار به حساب هر یک از افراد خانواده اش به او پرداخت.

نامه معاویه به سعید بن عاص

معاویه به سعید بن عاص- که استاندار او در مدینه بود- نامه اى فرستاده دستور داد مردم مدینه را به بیعت دعوت کند و نام کسانى را که اقدام می کنند و کسانى را که کوتاهى می نمایند به او گزارش دهد. چون نامه به سعید بن عاص رسید مردم را به بیعت یزید فرا خواند و خشونت نمود و تشدد و سختگیرى نشان داد و هر که در بیعت کردن کوتاهى می نمود مورد حمله قرار داد، لیکن مردم- باستثناى عده انگشت شمارى- بی علاقگى نشان دادند مخصوصا بنى هاشم که حتى یکنفرشان بیعت ننمود، و ابن زبیر بیش از همه کس در تقبیح و رد بیعت یزید شدت به خرج می داد. سعید بن عاص جریان را به معاویه اینطور گزارش داد:
… بمن دستور دادى مردم را به بیعت یزید پسر امیر المؤمنین دعوت کنم و نام کسانى را که اقدام می کنند و آنانکه کوتاهى می نمایند به تو گزارش نمایم.
اکنون باطلاعت می رسانم که مردم از آن خوددارى می نمایند بویژه خاندان پیامبر (ص) از بنى هاشم که حتى یکتن هم موافقت ننموده است و اطلاعاتى از آنان بمن رسیده که ناخوشایند است، اما کسى که دشمنى و مخالفت خود را با این کار علنى نموده عبد اللّه بن زبیر است. من جز بکمک سواره نظام و مردان جنگى زورم به آنها نمی رسد، یا این که خودت بیا و ببین در این باره چه تصمیمى میگیرى.
و السلام.

معاویه نامه هائى به عبد اللّه بن عباس، عبد اللّه بن زبیر، عبد اللّه بن جعفر، و حسین بن على- رضى اللّه عنهم- نوشت و به سعید بن عاص دستور داد آنها را به ایشان برساند و جوابشان را ارسال دارد. به سعید بن عاص نوشت:

… نامه ات رسید. اطلاع حاصل شد که مردم نسبت به بیعت بی اعتنائى نشان می دهند مخصوصا بنى هاشم، و نیز نظر عبد اللّه بن زبیر را دانستم. به رؤساى آنان نامه هائى نوشته ام، آنها را به ایشان برسان و جوابشان را گرفته برایم بفرست تا بررسى کرده تصمیم بگیرم. اراده ات را محکم کن و قدرت نشان بده و نیت خویش را خوب کن و ملایمت و نرمى پیشه ساز و از اینکه شکاف و بلوا بوجود آورى بر حذر باش، زیرا ملایمت و نرمش از خردمندى و رشد عقل است و ایجاد اختلاف و بلوا از بیمایگى است. مخصوصا خاطر حسین را عزیز بدار و مگذار کار ناخوشایندى از تو نسبت به او سر بزند، زیرا او خویشاوند است و حق عظیمى بگردن ما دارد که هیچ مرد و زن مسلمانى منکرش نمیشود و او شیر دلیرى است و می ترسم اگر با او تبادل نظر و بحث کنى در برابرش تاب نیاورى. اما آن که با درندگان راه می آید و حیله و تدبیر می نماید عبد اللّه بن زبیر است، بنابراین از او به شدت بر حذر باش، و مگر خدا بدادمان برسد و بما یارى فرماید. و من هم آمدنى هستم اگر خدا بخواهد. والسلام «1».
«چیزى بر زبان می آورند که در دل ندارند». آرى، حسین و پدرش و برادرش از خویشاوندى پر اهمیت و حق عظیمى بر گردن دیگران دارند که هیچ مرد و زن مسلمانى منکرش نمی شود جز معاویه و دار و دسته و دنباله روانش که با وجود این اعتراف سر ناسازگارى با آنان پیش گرفتند و دشمنى نمودند، و چون دنیا را به کام خویش یافتند آن پیوند خویشاوندى مقدس و پر اهمیت را محترم نداشتند. و آن حق عظیم را منکر نگشتند و پیوند خویشاوندى با آن بزرگواران را- اگر بتوان میان پیشوایان امت و آزاد شدگان فتوحات اسلامى پیوندى به تصور آورد- گسستند و پاس حرمتش را نگاه نداشتند.
پیوند قوم و خویشى میان کسانى که وحدت اخلاقى و اشتراک در فضائل ندارند محال است وحدت و نزدیکى ایجاد کند دوستى و پیوستگى مسلمان (با پیامبر ص و خاندانش) سبب خویشاوندى او با ایشان گشت حال آنکه پیوند خویشاوندى نوح و فرزندش از میان برفت. «1»

نامه معاویه به حسین بن على (ع)

… به من اطلاع رسیده که کارهائى کرده اى که گمان نمی کردم بکنى.
وفاى به پیمان بیعت، از میان مردم براى کسانى بیش از همه سزاوارتر و واجب‏تر است که چون تو اهمیت و مقام و افتخارات و منزلتى داشته باشند که خدایت نائل گردانیده است. بنابر این رو به ناسازگارى میار، و از خدا بترس، و این امت را به فتنه و آشوب نینداز، و به مصلحت خودت و دینت و امت محمد بیندیش، و مگذار کسانى که ایمان نمی آورند ترا از راه به در کنند.
حسین- رضى الله عنه- در جوابش چنین نوشت:
… نامه ات رسید. نوشته اى به تو گزارش رسیده کارهائى کرده ام که گمان نمی کردى بکنم. و تنها خداوند متعال است که انسان را به کارهاى نیک رهنمون گشته توفیق انجامش را می دهد. درباره این که به تو گزارش رسیده درباره من، باید بگویم که آنها را سخن چینان جاسوس منش و اختلاف انداز به تو گزارش کرده اند و آن گمراهان منحرف و از دین بدر دروغ گفته اند. من نه تصمیم به جنگ گرفته ام و نه در پى اختلافم. من از خدا در مورد ترک آن از تو و از دار و دسته ات نگرانم از حزب ستمکارى که مقدسات را پایمال می سازد و خون ناحق می ریزد، حزب ستمکار و همدستان شیطان مطرود … «1»

نامه معاویه به عبد اللّه بن جعفر

… می دانى که ترا بر دیگران ترجیح می دهم و نسبت به تو و خانواده ات نظر خوبى دارم. درباره تو خبر ناخوشایندى به من رسیده است. اگر بیعت کنى سپاسگزارى خواهد شد و اگر خوددارى نمائى مجبور خواهى گشت. و السلام.
عبد الله بن جعفر در جوابش چنین نوشت:
… نامه ات رسید، و آنچه را نوشته اى که مرا بر دیگران ترجیح می دهى دانستم. اگر چنین کنى خودت را بسعادت رسانده اى، و اگر خوددارى نمائى نسبت به خودت کوتاهى نموده اى، اما این که نوشته اى مرا مجبور خواهى کرد با یزید بیعت کنم. بجان خودم قسم اگر تو مرا به آن بیعت مجبور کنى ما قبلا تو را و پدرت را مجبور کردیم به اسلام درآید تا بى رغبت و از ره اضطرار مسلمان گشت. و السلام. «2»

نامه معاویه به عبد اللّه بن زبیر

براى عبد اللّه بن زبیر این ابیات را فرستاد:
مردان بزرگوار را دیده ام که چون از ره بردبارى
دست از ایشان بردارند نسبت به آن بردبار حقشناسى می نمایند
مخصوصا اگر آنکه گذشت کرده در عین قدرت کرده باشد
که در این صورت باید بیشتر حقشناسى و تجلیلش کرد
تو پست نیستى تا کسى که سرزنشگر تو است ترا
به خاطر کردارى که بروز داده اى سرزنش نماید،
بلکه حقه باز ناخالصى هستى که جز دغلى و
نادرستى نمی شناسى و قبل از این ابلیس هم با آدم دغلى کرده است،
ولى با کار خویش فقط خود را گول و ضرر زده
و با اینکه سابقا معزز و محترم بوده ملعون و مایه ننگ گشته است
من می ترسم آنچه را تو با کردارت در پى آنى
به تو بدهم (یعنى کیفر را) و آنگه خدا آن را که ستمکارتر است به کیفر رساند و او در جوابش چنین نوشت:
هان! خدائى که او را می پرستم سخنت را شنید
و او که خداى خلق است آنکس را که ستمکارتر است رسوا ساخت
آن کس را که در برابر خداى بسیار حلیم گستاخى می نماید
و از هر کس در فرو رفتن به منجلاب گناه و تبهکارى شتابزده تر است
آیا از این مغرور گشته و خود را گم کرده اى که به تو گفته اند: در عین
قدرت بردبارى؟! حال آنکه بردبار نیستى، بلکه خود را به بردبارى میزنى
اگر تصمیمى را که درباره من دارى عملى سازى
خواهى دید که شیر میدان نبرد و پیکارم
و قسم یاد می کنم اگر بیعتى که با تو کرده ام نبود و این که
نمی خواهم آن را زیر پا بگذارم جان سالم از دستم به در نمی بردى «

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 334

متن عربی

کتب معاویة فی بیعة یزید:
کتب معاویة إلى مروان بن الحکم: إنّی قد کبرت سنّی، و دقّ عظمی، و خشیت الاختلاف على الأُمّة بعدی، و قد رأیت أن أتخیّر لهم من یقوم بعدی، و کرهت أن أقطع أمراً دون مشورة من عندک، فاعرض ذلک علیهم و أعلمنی بالذی یردّون علیک.
فقام مروان فی الناس فأخبرهم به، فقال الناس: أصاب و وفّق، و قد أجبنا أن یتخیّر لنا فلا یألو.
فکتب مروان إلى معاویة بذلک فأعاد إلیه الجواب بذکر یزید. فقام مروان فیهم و قال: إنّ أمیر المؤمنین قد اختار لکم فلم یأل و قد استخلف ابنه یزید بعده.
فقام عبد الرحمن بن أبی بکر فقال: کذبت و اللَّه یا مروان و کذب معاویة، ما الخیار أردتما لأُمّة محمد، و لکنّکم تریدون أن تجعلوها هرقلیّة کلّما مات هرقل قام هرقل. فقال مروان: هذا الذی أنزل اللَّه فیه (وَ الَّذِی قالَ لِوالِدَیْهِ أُفٍّ لَکُما). الآیة، فسمعت عائشة مقالته من وراء الحجاب و قالت: یا مروان یا مروان، فأنصت الناس، و أقبل مروان بوجهه فقالت: أنت القائل لعبد الرحمن أنّه نزل فیه القرآن؟ کذبت و اللَّه ما هو به و لکنّه فلان بن فلان، و لکنّک أنت فضض من لعنة نبیّ اللَّه «1».
و قام الحسین بن علیّ فأنکر ذلک، و فعل مثله ابن عمر، و ابن الزبیر، فکتب مروان بذلک إلى معاویة، و کان معاویة قد کتب إلى عمّاله بتقریظ یزید و وصفه و أن یوفدوا إلیه الوفود من الأمصار، فکان فیمن أتاه محمد بن عمرو بن حزم من المدینة،

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 335

و الأحنف بن قیس فی وفد أهل البصرة، فقال محمد بن عمرو لمعاویة: إنّ کلّ راعٍ مسؤول عن رعیّته فانظر من تولّی أمر أُمّة محمد. فأخذ معاویة بهر «1» حتى جعل یتنفّس فی یوم شاتٍ ثم وصله و صرفه. و أمر الأحنف أن یدخل على یزید فدخل علیه، فلمّا خرج من عنده قال له: کیف رأیت ابن أخیک؟ قال: رأیت شباباً و نشاطاً و جلداً و مزاحاً.
ثم إنّ معاویة قال للضحّاک بن قیس الفهری لمّا اجتمع الوفود عنده: إنّی متکلم، فإذا سکتّ فکن أنت الذی تدعو إلى بیعة یزید و تحثّنی علیها. فلمّا جلس معاویة للناس، تکلّم فعظّم أمر الإسلام، و حرمة الخلافة و حقّها، و ما أمر اللَّه به من طاعة ولاة الأمر، ثم ذکر یزید و فضله و علمه بالسیاسة، و عرض ببیعته، فعارضه الضحاک، فحمد اللَّه و أثنى علیه، ثم قال: یا أمیر المؤمنین إنّه لا بدّ للناس من والٍ بعدک، و قد بلونا الجماعة و الألفة فوجدناهما أحقن للدماء، و أصلح للدهماء، و آمن للسبل، و خیراً فی العاقبة، و الأیّام عوج رواجع، و اللَّه کلّ یوم هو فی شأن، و یزید ابن أمیر المؤمنین، فی حسن هدیه، و قصد سیرته على ما علمت، و هو من أفضلنا علماً و حلماً، و أبعدنا رأیاً، فولِّه عهدک، و اجعله لنا علماً بعدک، و مفزعاً نلجأ إلیه، و نسکن فی ظلّه. و تکلّم عمرو بن سعید الأشدق بنحو من ذلک، ثم قام یزید بن المقنع العذری، فقال: هذا أمیر المؤمنین- و أشار إلى معاویة-، فإن هلک فهذا و أشار إلى یزید، و من أبى فهذا و أشار إلى سیفه، فقال معاویة: اجلس فأنت سیّد الخطباء. و تکلّم من حضر من الوفود.
فقال معاویة للأحنف: ما تقول یا أبا بحر؟ فقال: نخافکم إن صدقنا، و نخاف اللَّه إن کذبنا، و أنت أمیر المؤمنین أعلم بیزید فی لیله و نهاره، و سرّه و علانیته، و مدخله و مخرجه، فإن کنت تعلمه للَّه تعالى و للأُمّة رضا فلا تشاور فیه، و إن کنت

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 336

تعلم فیه غیر ذلک فلا تزوّده الدنیا و أنت صائر إلى الآخرة، و إنّما علینا أن نقول: سمعنا و أطعنا. و قام رجل من أهل الشام فقال: ما ندری ما تقول هذه المعدیّة العراقیّة، و إنّما عندنا سمع و طاعة و ضرب و ازدلاف. فتفرّق الناس یحکون قول الأحنف، و کان معاویة یعطی المقارب، و یُداری المباعد و یلطف به، حتى استوثق له أکثر الناس و بایعه «1».
صورة أخرى:
قالوا: ثم لم یلبث معاویة بعد وفاة الحسن رحمه الله إلّا یسیراً حتى بایع لیزید بالشام، و کتب بیعته إلى الآفاق، و کان عامله على المدینة مروان بن الحکم، فکتب إلیه یذکر الذی قضى اللَّه به على لسانه من بیعة یزید، و یأمره أن یجمع من قبله من قریش و غیرهم من أهل المدینة ثم یبایعوا لیزید.
فلمّا قرأ مروان کتاب معاویة أبى من ذلک و أبته قریش، فکتب لمعاویة: إنّ قومک قد أبوا إجابتک إلى بیعتک ابنک، فأرِنی رأیک. فلمّا بلغ معاویة کتاب مروان عرف ذلک من قبله، فکتب إلیه یأمره أن یعتزل عمله، و یخبره أنّه قد ولّى المدینة سعید بن العاص، فلمّا بلغ مروان کتاب معاویة، أقبل مغاضباً فی أهل بیته و ناس کثیر من قومه، حتى نزل بأخواله بنی کنانة، فشکا إلیهم و أخبرهم بالذی کان من رأیه فی أمر معاویة و فی عزله، و استخلافه یزید ابنه عن غیر مشاورة مبادرة له، فقالوا: نحن نبلک فی یدک، و سیفک فی قرابک، فمن رمیته بنا أصبناه، و من ضربته قطعناه، الرأی رأیک، و نحن طوع یمینک.
ثم أقبل مروان فی وفد منهم کثیر ممّن کان معه من قومه و أهل بیته، حتى نزل

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 337

دمشق، فخرج حتى أتى سدّة معاویة و قد أذن للناس، فلمّا نظر الحاجب إلى کثرة من معه من قومه و أهل بیته منعه من الدخول، فوثبوا إلیه فضربوا وجهه حتى خلّى عن الباب، ثم دخل مروان و دخلوا معه، حتى إذا کان معاویة بحیث تناله یده، قال بعد التسلیم علیه بالخلافة: إنّ اللَّه عظیم خطره، لا یقدر قادر قدره، خلق من خلقه عباداً جعلهم لدعائم دینه أوتاداً، هم رقباؤه على البلاد، و خلفاؤه على العباد، أسفر بهم الظلم و ألّف بهم الدین، و شدّد بهم الیقین، و منح بهم الظفر، و وضع بهم من استکبر، فکان من قبلک من خلفائنا یعرفون ذلک فی سالف زماننا، و کنّا نکون لهم على الطاعة إخواناً، و على من خالف عنّا أعواناً، یُشدّ بنا العضد، و یُقام منّا الأود، و نُستشار فی القضیّة، و نُستأمر فی أمر الرعیّة، و قد أصبحنا الیوم فی أُمور مستخیرة، ذات وجوه مستدیرة، تفتح بأزمّة الضلال، و تجلس بأسوأ الرجال، یؤکل جزورها و تمقّ «1» أحلابها، فما لنا لا نستأمر فی رضاعها و نحن فطامها و أولاد فطامها؟ و ایم اللَّه لو لا عهود مؤکّدة و مواثیق معقّدة لأقمت أَوَد ولیِّها، فأقم الأمر یا بن أبی سفیان، و اهدأ من تأمیرک الصبیان، و اعلم أنّ لک فی قومک نظراً، و أنّ لهم على مناوأتک وزراً.
فغضب معاویة من کلامه غضباً شدیداً، ثم کظم غیظه بحلمه، و أخذ بید مروان ثم قال: إن اللَّه قد جعل لکلّ شی‏ء أصلًا، و جعل لکلّ خیر أهلًا، ثم جعلک فی الکرم منّی محتداً، و العزیز منّی والداً، اخترت من قروم قادة، ثم استللت سیّد سادة، فأنت ابن ینابیع الکرم «2»، فمرحباً بک و أهلًا من ابن عمّ. ذکرت خلفاء مفقودین شهداء صدّیقین، کانوا کما نعتّ، و کنت لهم کما ذکرت، و قد أصبحنا فی أُمور مستخیرة ذات وجوه مستدیرة، و بک و اللَّه یا ابن العمّ نرجو استقامة أودها، و ذلولة صعوبتها، و سفور

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 338

ظلمتها، حتى یتطأطأ جسیمها، و یرکب بک عظیمها، فأنت نظیر أمیر المؤمنین بعده و فی کلّ شی‏ء «1» عضده، و إلیک بعد «2» عهده، فقد ولّیتک قومک، و أعظمنا فی الخراج سهمک، و أنا مجیز وفدک، و محسن رفدک، و على أمیر المؤمنین غناک، و النزول عند رضاک.
فکان أوّل ما رزق ألف دینار فی کلّ هلال، و فرض له فی أهل بیته مائة مائة.

کتاب معاویة إلى سعید:

إنّ معاویة کتب إلى سعید بن العاص- و هو على المدینة-، یأمره أن یدعو أهل المدینة إلى البیعة، و یکتب إلیه بمن سارع ممّن لم یسارع.
فلمّا أتى سعید بن العاص الکتاب دعا الناس إلى البیعة لیزید و أظهر الغلظة، و أخذهم بالعزم و الشدّة، وسطا بکلّ من أبطأ عن ذلک، فأبطأ الناس عنها إلّا الیسیر لا سیّما بنی هاشم فإنّه لم یجبه منهم أحد.
و کان ابن الزبیر من أشدّ الناس إنکاراً لذلک، و ردّا له، فکتب سعید بن العاص إلى معاویة:
أمّا بعد: فإنّک أمرتنی أن أدعو الناس لبیعة یزید ابن أمیر المؤمنین، و أن أکتب إلیک بمن سارع ممّن أبطأ، و إنّی أخبرک أنّ الناس عن ذلک بِطاء لا سیّما أهل البیت من بنی هاشم، فإنّه لم یجبنی منهم أحد، و بلغنی عنهم ما أکره، و أمّا الذی جاهر بعداوته و إبائه لهذا الأمر فعبد اللَّه بن الزبیر، و لست أقوى علیهم إلّا بالخیل و الرجال، أو تقدم بنفسک فترى رأیک فی ذلک، و السلام.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 339

فکتب معاویة إلى عبد اللَّه بن العباس، و إلى عبد اللَّه بن الزبیر، و إلى عبد اللَّه بن جعفر، و الحسین بن علیّ کتباً، و أمر سعید بن العاص أن یوصلها إلیهم، و یبعث بجواباتها، و کتب إلى سعید بن العاص:
أمّا بعد: فقد أتانی کتابک و فهمت ما ذکرت فیه من إبطاء الناس عن البیعة و لا سیّما بنی هاشم و ما ذکر ابن الزبیر، و قد کتبت إلى رؤسائهم کتباً فسلّمها إلیهم، و تنجّز جواباتها، و ابعث بها حتى أرى فی ذلک رأیی، و لتشتد عزیمتک، و لتصلب شکیمتک، و تحسن نیّتک، و علیک بالرفق، و إیّاک و الخرق، فإنّ الرفق رشد، و الخرق نکد، و انظر حسیناً خاصّة فلا یناله منک مکروه، فإنّ له قرابة و حقّا عظیماً لا ینکره مسلم و لا مسلمة، و هو لیث عرین، و لست آمنک إن شاورته أن لا تقوى علیه. فأمّا من یرد مع السباع إذا وردت، و یکنس إذا کنست، فذلک عبد اللَّه بن الزبیر، فاحذره أشدّ الحذر، و لا قوّة إلّا باللَّه، و أنا قادم علیک إن شاء اللَّه. و السلام «1».
قال الأمینی: یقولون بأفواههم ما لیس فی قلوبهم. نعم، و الحقّ أنّ للحسین و لأبیه و أخیه قرابة و حقّا عظیماً لا ینکره مسلم و لا مسلمة، إلّا معاویة و أذنابه الذین قلبوا علیهم ظهر المجنّ بعد هذا الاعتراف الذی جحدوا به و استیقنته أنفسهم، بعد أن حلبت الأیّام لهم درّتها، فضیّعوا تلک القرابة، و أنکروا ذلک الحقّ العظیم، و قطعوا رحماً ماسّة إن کان بین الطلقاء و سادات الأُمّة رحم.
هیهات لا قرّبت قربى و لا رحم             یوماً إذا أقصت الأخلاق و الشیمُ‏
کانت مودّةُ سلمانٍ له رحماً             و لم یکن بین نوحٍ و ابنه رحمُ «2»

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 340

کتاب معاویة إلى الحسین علیه السلام:
أمّا بعد: فقد انتهت إلیّ منک أمور لم أکن أظنّک بها رغبة عنها، و إنّ أحقّ الناس بالوفاء لمن أعطى بیعته من کان مثلک فی خطرک و شرفک و منزلتک التی أنزلک اللَّه بها، فلا تنازع إلى قطیعتک، و اتّق اللَّه، و لا تردنّ هذه الأُمّة فی فتنة، و انظر لنفسک و دینک و أُمّة محمد، و لا یستخفنّک الذین لا یوقنون.
فکتب إلیه الحسین رضى الله عنه:
 «أمّا بعد: فقد جاءنی کتابک، تذکر فیه أنّه انتهت إلیک عنّی أمور لم تکن تظنّنی بها رغبة بی عنها. و إنّ الحسنات لا یهدی لها و لا یسدّد إلیها إلّا اللَّه تعالى، و أمّا ما ذکرت أنّه رُقی إلیک عنّی فإنّما رقاه الملّاقون المشّاؤون بالنمیمة المفرّقون بین الجمع، و کذب الغاوون المارقون، ما أردتُ حرباً و لا خلافاً، و إنّی لأخشى اللَّه فی ترک ذلک منک و من حزبک القاسطین المحلّین، حزب الظالم، و أعوان الشیطان الرجیم».
إلى آخر الکتاب «1».

کتاب معاویة إلى عبد اللَّه بن جعفر:
کتب إلى عبد اللَّه: أما بعد فقد عرفت أثرتی إیّاک على من سواک، و حُسن رأیی فیک و فی أهل بیتک، و قد أتانی عنک ما أکره، فإن بایعت تُشکَر، و إن تأبَ تُجبَر، و السلام.
فکتب إلیه عبد اللَّه بن جعفر:
أمّا بعد: فقد جاءنی کتابک، و فهمت ما ذکرت فیه من أثرتک إیّای على من سوای، فإن تفعل فبحظّک أصبت، و إن تأبَ فبنفسک قصّرت، و أمّا ما ذکرت من

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏10، ص: 341

جبرک إیّای على البیعة لیزید، فلعمری لئن أجبرتنی علیها لقد أجبرناک و أباک على الإسلام حتى أدخلناکما کارهین غیر طائعین. و السلام.
الإمامة و السیاسة «1» (1/147، 148).
و کتب معاویة إلى عبد اللَّه بن الزبیر:
رأیت کرامَ الناسِ إن کُفَّ عنهمُ             بحلمٍ رأوا فضلًا لمن قد تحلّما
و لا سیّما إن کان عفواً بقدرةٍ             فذلک أحرى أن یُجَلَّ و یُعظما
و لست بذی لؤم «2» فتعذر بالذی             أتاه من الأخلاق من کان ألوما
و لکنّ غشّا لست تعرف غیره             و قد غشّ قبل الیوم إبلیس آدما
فما غشّ إلّا نفسَه فی فعالهِ             فأصبح ملعوناً و قد کان مکرما
و إنّی لأخشى أن أنالَکَ بالذی             أردت فیجزی اللَّه من کان أظلما

فکتب عبد اللَّه بن الزبیر إلى معاویة:
ألا سمع اللَّهُ الذی أنا عبدُه             فأخزى إلهُ الناسِ من کان أظلما
و أجرا على اللَّه العظیم بحلمه             و أسرعهم فی الموبقات تقحّما
أغرّک أن قالوا: حلیم بغرّةٍ             و لیس بذی حلمٍ و لکن تحلّما
و لو رمت ما إن قد عزمت وجدتنی             هزبرَ عرینٍ یترک القرن أکتما
و أقسم لو لا بیعة لک لم أکن             لأنقضَها لم تنجُ منّی مسلما

الإمامة و السیاسة (1/147، 148)