اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

نامه معاویه به عبداللّه بن جعفر برای بیعت با یزید

متن فارسی

نامه معاویه به عبد اللّه بن جعفر
… می دانی که ترا بر دیگران ترجیح می دهم و نسبت به تو و خانواده ات نظر خوبی دارم. درباره تو خبر ناخوشایندی به من رسیده است. اگر بیعت کنی سپاسگزاری خواهد شد و اگر خودداری نمائی مجبور خواهی گشت. و السلام.
عبد الله بن جعفر در جوابش چنین نوشت:
… نامه ات رسید، و آنچه را نوشته ای که مرا بر دیگران ترجیح می دهی دانستم. اگر چنین کنی خودت را بسعادت رسانده ای، و اگر خودداری نمائی نسبت به خودت کوتاهی نموده ای، اما این که نوشته ای مرا مجبور خواهی کرد با یزید بیعت کنم. بجان خودم قسم اگر تو مرا به آن بیعت مجبور کنی ما قبلا تو را و پدرت را مجبور کردیم به اسلام درآید تا بی رغبت و از ره اضطرار مسلمان گشت. و السلام. «2»

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 340

متن عربی

     الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 340

کتاب معاویة إلی عبد اللَّه بن جعفر:

کتب إلی عبد اللَّه: أما بعد فقد عرفت أثرتی إیّاک علی من سواک، و حُسن رأیی فیک و فی أهل بیتک، و قد أتانی عنک ما أکره، فإن بایعت تُشکَر، و إن تأبَ تُجبَر، و السلام.

فکتب إلیه عبد اللَّه بن جعفر:

أمّا بعد: فقد جاءنی کتابک، و فهمت ما ذکرت فیه من أثرتک إیّای علی من سوای، فإن تفعل فبحظّک أصبت، و إن تأبَ فبنفسک قصّرت، و أمّا ما ذکرت من

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 341

جبرک إیّای علی البیعة لیزید، فلعمری لئن أجبرتنی علیها لقد أجبرناک و أباک علی الإسلام حتی أدخلناکما کارهین غیر طائعین. و السلام.

الإمامة و السیاسة «1» (1/147، 148).