اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۳ تیر ۱۴۰۳

نظر سه تن از صحابه درباره معاویه

متن فارسی

ابو ایوب انصاری گفته است: معاویه پناهگاه منافقین است.

قیس بن سعد گفته: او بتی بت زاده است. به ناچار به اسلام درآمد و به اختیار از آن بدر گشت. ایمان آوردنش دیری نیست و نه نفاقش چیز نو ظهوری.

معن سلمی آن صحابی بدری گفته است: (هیچ زن قریشی  از مردی قریشی، بدتر از تو نزاده است.)

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 509

متن عربی

و من قول أبی أیّوب الأنصاری: إنّ معاویة کهف المنافقین.
و من قول قیس بن سعد الأنصاری: إنّه وثن ابن وثن، دخل فی الإسلام کرهاً و خرج منه طوعاً، لم یقدُم إیمانه، و لم یحدُث نفاقه.
و من قول معن السلمی الصحابی البدریّ له: ما ولدت قرشیّة من قرشیّ شرّا منک