logo-samandehi

فقط ابن تیمیه در واقعه غدیرخم اشکال تراشی می کند

ما نه از نزدیک و نه از دور نیافتیم کسی را که در این داستان (واقعه غدیر خم)طعن یا تکذیبی بنماید، جز اینکه در مقابل رجال اسناد آن که تماما از ثقات هستند همگی این داستان را قبول و در برابر وقوع آن بی تردید تمکین کردند، جز آنچه که از: ابن تیمیه رسیده است که در جلد 4″ منهاج السنه ” ص 13 وجوهی در ابطال حدیث مذکور بیان نموده که نموداری از بد نهادی و کینه اندوزی اواست، وپیوسته خوی ناپسند او در هر موضوع و مسئله چنین بوده که تنها او در مقابل فرق مسلمین نسبت باموریکه در نزد همگانمسلم بوده در مقام انکار و ماجراجوئی برآید

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 1، ص: 473

رفتن به بالا