اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۴ مهر ۱۴۰۲

نه دستور دادم و نه منع کردم

متن فارسی

ابن قتیبه” مینویسد “: عمرو عاص از سواره ای پرسید چه خبر؟ گفت: عثمان کشته شد. پرسید: مردم چه کردند؟ گفت: با علی بیعت کردند پرسید: علی با قاتلین عثمان چه کرد؟ گفت: ولید بن مغیره نزد او رفته نظرش را درباره قتل عثمان جویا شد، گفت: نه دستور دادم و نه منع کردم، نه خوشحال شدم و نه بدم آمد. پرسید با قاتلین عثمان چه کرد؟ گفت: آنها را پناه داد و حاضر نشد کیفر دهد یا تسلیم کند. و مروان به او گفت: اگر دستور(قتلش) را نداده ای عهده دار کار (قتل یا حکومت) شده ای، و اگر نکشته ای قاتلین او را در پناه خویش گرفته ای. عمرو عاص گفت: ابو الحسن (علی بن ابیطالب ع) بخدا قسم سخنانی نامربوط و آشفته گفته است”!

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 9 ص 108)

متن عربی

  الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 108

ذکر ابن قتیبة فی الإمامة و السیاسة () (1/42) فی حدیث مساءلة عمرو ابن العاص راکباً: فقال له عمرو: ما الخبر؟ قال: قتل عثمان، قال: فما فعل الناس؟ فقال: بایعوا علیّا. قال: فما فعل علیّ فی قتلة عثمان؟ قال: دخل علیه الولید بن عقبة فسأله عن قتله، فقال: «ما أمرت و لا نهیت، و لا سرّنی و لا ساءنی». قال: فما فعل بقتلة عثمان؟ فقال: آوی و لم یرضَ، و قد قال له مروان: إن لا تکن أمرت فقد تولّیت

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 109

الأمر، و إن لا تکن قتلت فقد آویت القاتلین، فقال عمرو بن العاص: خلط و اللَّه أبو الحسن.