اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۴ مهر ۱۴۰۲

نگاهی به نامه های عثمان

متن فارسی

نگاهی به نامه های عثمان

این نامه ها چیزهایی در بر دارد که برای برانگیختن عواطف مسلمانان و عکس العمل آنان علیه نویسنده اش کفایت می کند، و اگر کسی هیچ سوء سابقه ای نداشته و فقط همین چیزها را نوشته باشد مسلمانان علیه او خواهند شورید و تا او را به کیفر مناسب و مسلم نرسانند از پا نخواهند نشست. از نوشته هایش یکی این حرف است درباره مهاجران و انصار – که مردم مدینه را تشکیل می دادند : مردم مدینه کافر گشته اند و سر از فرمانم پیچیده و پیمان بیعت را گسسته اند. “

و این حرفش درباره ایشان : ” آنها قبایل مشرک و جنگجویی را می مانند که در جنگ ‌معروف احزاب به ما یورش آوردند یا آنها را که در احد به ما حمله ور گشتند. ” مقصودش مهاجران و انصار است اصحاب پیامبر اکرم (ص) که همه اهل سنت متفقند بر این که آنان اشخاصی عادل و راست رو بوده اند، و چندان در این نظر اصرار ورزیده و فرا رفته اند که بیش از آن امکان ندارد، و تا امروز به هر سخنی که از اصحاب پیامبر (ص) رسیده باشد استناد و استشهاد و استدلال می کنند و هر سخن و عمل ایشان را در مسایل و احکام دینی حجت می شمارند و در آن طراز و پایه می دانند که سنت پیامبر خدا (ص) هست. این اعتماد و اتکا از آن جهت است که به ایمان ایشان باور داشته و از عدالت و راست روی آنان کاملا مطمئن هستند و معتقدند که هر قدمی برداشته اند در پرتو هدایتی بوده است که از روش مسلم پیامبر گرامی تابیده است و درست در همان راه‌ پیامبر (ص) رفته اند و هر چه انجام‌ داده اند به استناد گفتار و کردار آن حضرت بوده است. حال آیا برای کسی که‌ چنین ایمان و عقیده ای درباره اصحاب پیامبر (ص) دارد ناگوارتر و گران تر از این چیزی هست که به آنان چنین دشنامی بدهند و چنین تهمتی بزنند و بگویند آنان مثل قبایل مشرک و جنگجویی هستند که به اسلام و پیامبرش‌ حمله آوردند، و آنان کافر گشته اند؟ آیا چیزی هست که بیش از این حرمت و شکوه آنان را بیالاید و برای ایشان اهانت آورتر از این باشد؟ کسانی که چنین عقیده ای درباره اصحاب پیامبر (ص) دارند اگر از این حرفها و ناسزاهای عثمان به خشم نیایند و بر او نیاشوبند باید گفت عاطفه و احساس دینی ندارند و از حماسه اسلامی بی بهره اند و ذره ای شهامت اصولی و غیرت و حس دفاع از حق و حقیقت در وجودشان نیست و از خیلی ارزندگی ها و ارزنده ها تهی دست و بی نصیبند. به همین سبب بود که اصحاب پیامبر (ص)وقتی از این نامه های عثمان اطلاع یافتند بر مخالفت و ضدیت خویش افزودند و عرصه را بر او تنگ ساختند. وانگهی در نامه اش شکایت از این دارد که مهاجران و انصار – که همان مردم مدینه اند – سر از فرمانش پیچیده اند. در حالیکه می دانیم مسلمانان فقط موظفند گذشته از خدا و پیامبر، از امامی فرمان برند که به قرآن و سنت رفتار می کند. و کسانی که ‌بر عثمان شوریده و هم داستان شده بودند و همه اصحاب اتفاق نظر داشتند در این که عثمان مطابق قرآن و سنت عمل نمی کند و از آنها منحرف گشته است. در اینصورت موظف به چه فرمانبرداری ‌ای بوده اند؟ و شکایت از کدام نافرمانبرداری دارد.

همچنین دم از نقض بیعتشان می زند . در حالیکه بیعت پیمانی دو جانبه است و هر جانب به موجب ‌آن تعهداتی دارد که اگر از ایفای آن خودداری نماید نمی تواند از طرف دیگر تقاضای ایفای تعهداتش را کند. اما وقتی عثمان تعهداتش را زیر پا گذاشته ‌و از عمل به موجب قرآن و سنت و روش دو خلیفه پیشین سرباز زده و منحرف گشته و با این کار عملا پیمان بیعتش را گسسته است چگونه از مسلمانان می خواهد پیمان بیعتش را حرمت داشته و به تعهد خویش دایر بر فرمانبرداری از او پایبند بمانند؟ همه مخالفت و کوشش های مسلمانان و اصحاب این بوده که چرا او از قرآن و سنت منحرف گشته و آنها را در عمل زیر پا نهاده یعنی نقض بیعت کرده است. آن وقت عثمان پس از این همه سر و صدا و فعالیت وسیع سرتاسری کشور دم از این می زند که مسلمانان و نه او نقض بیعت کرده اند.

به دنبال این ادعای بی اساس و ناروا به بسیح لشکر و احضار واحدهای نظامی استانها بر می خیزد تااصحاب پیامبر (ص) و توده های مسلمانان غیرتمند را به خاک و خون بکشد. مسلمانان چون وضع را بدینگونه‌ یافتند و دیدند که در معرض کشتار و غارت و آزارند به چاره جویی کمر بستند و پیش از این که بتواند جنایاتی را که در سر می پروراند عملی‌سازد کارش را ساختند. اصحاب چرا نباید از تهمت های ناروا و زشتی که درنامه هایش به ایشان زده است برآشوبند؟ در حالیکه آنان مردانی هستند که به‌ یاری اسلام و پیامبر و پیروانش برخاستند و مهاجران بیکس را پناه دادند و در نبرد با کفار بد اندیش و بدخواه فداکاری و جانبازی را به قهرمانی و فراتر از قهرمانی رساندند تا پرچم پر افتخار اسلام برافراشته ماند و برافراشته تر گشت. با این وصف‌ در نامه های عثمان و به قلمش به قبایل جنگجو و مشرک و مهاجمان ” خندق ” و” احد ” تشبیه و تمثیل می شوند، و این ‌تشبیهی سخت نکوهیده و زشت و عجیب است .

نکته دیگری که جالب توجه می باشد تذبذب و دو رویی عثمان در کار توبه و بازگشت به رویه اصیل اسلامی است، توبه ای که بالای منبر و در مسجد پیامبر (ص) و در برابر اصحاب و اجتماع عظیم مردم مدینه به زبان آورد و بعد در پیمان نامه ای ثبت کرد که جمعی از معاریف کشور و در راس آنان مولا امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع) بر آن شهادت داده و گواه آن شدند و این اظهار توبه ها را – چنانکه قبلا شرح داده ایم – به شهرستانها و استانهای کشور فرستاد و به اطلاع اهالی آن سامان رسانید. در تمام این اظهار توبه ها اعتراف می کند که خطا کرده و از قرآن و سنت انحراف جسته و قول می دهد که به رویه اسلامی و عمل به قرآن و سنت باز آید، و بازچیزی نگذشته توبه خویش می شکند و خلاف کاری های سابق را ادامه می دهد و هیچ از انتصابات نکوهیده و ناروایی که قول داده بود اصلاح کند یا اوضاع و احوال ناگوار و نامشروع را تغییر نمی دهد و دست به ترکیب آن نمی زند. به خطا و انحراف خویش اقرار می نماید و عهد می بندد که از آن دست بشوید و به راه راست طراز اداره اسلامی گراید ولی به زودی توبه می شکند و تعهدات مکتوب خویش را پایمال می کند. چرا چنین می کند؟ به این گمان که اگر به استانداران و همدستان خود که لشکرها زیر فرمان دارند دستور دهد بی درنگ واحدهای نظامی بسیاری را به مدینه سرازیر خواهند کرد تا بوسیله آنها مخالفان و همان ها را که در برابرشان توبه کرده و تعهد سپرده از دم تیغ بگذارند. به همین منظور در دستورات کتبی خویش به استانداران و مردم بلاد هیچ سخن از انحرافاتش نمی گوید و وجود آن را انکار می نماید، مثلا در نامه اش به اهالی مکه می گوید : مرا به توبه دعوت نمی کنند تا توبه نمایم و نه دلیل و استدلالم را حاضرند گوش کنند تا استدلال نمایم و حجت آورم .

از جانب اهالی مدینه به او باید گفت : تو را ای خلیفه مگر به توبه دعوت نکردند و مگر در برابر همه بارها توبه ننمودی؟ توبه کردی، ولی دیدند بر سر پیمان و قرارت نیستی و پی در پی توبه می شکنی و هر دم بوقلمون وار رنگ عوض می کنی، و دیدند که از انحرافات و بدعت هایت دست بردار نیستی ‌و می خواهی آن قدر این دست آن دست کنی‌ و معطل نمایی تا لشکرهایت در رسند و خون خلق را بریزند و شهر و دیار اسلام را ویران کنند و می خواهی مدینه پیامبر (ص) و اهالی آن را که‌ یاران پیامبرند و مجاهد و انصاری به تسلط نظامی دژخیمانی چون یزید بن کرز بسپاری که می گوید : اگر به مدینه می رسیدم و عثمان زنده می بود هیچ آدم بالغی را زنده نمی گذاشتم … .

آن جماعت، نیت سوء تو را و بدخواهی تو را نسبت به خویش دریافتند و می دانستند که مروان – چنانکه مولای متقیان فرموده – تو را از راه راست دین به در برده ‌و از تو جز بدین صورت راضی نگشته که دین و عقلت را از تو بگیرد و می دانستند که تو آلت دست مروان و باند تبهکار اموی هستی و شتری را می مانی که به هر جا بخواهند می کشند و می رانند. پس برای دفاع از خویشتن و از دین و جامعه اسلامی و پیش از این که فرصت پیدا کنی قصد سوء خود را عملی نمایی دست به کار شدند و آنچه خدا مقدر ساخته بود به انجام رسید.

( الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 9 ص 270 )

متن عربی

نظرة فی الکتب المذکورة:

لقد تضمّنت هذه الکتب أشیاء هی کافیة فی إثارة عواطف المؤمنین علی من کتبها و لو لم یکن له سابقة سوء غیرها. منها:

قوله عن المهاجرین و الأنصار و لیس فی المدینة غیرهم: إنّ أهل المدینة قد

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 270

کفروا، و أخلفوا الطاعة، و نکثوا البیعة. و قوله: فهم کالأحزاب أیّام الأحزاب أو من غزانا بأُحد و هو یرید أصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم المشهود لهم جمعاء بالعدالة عند قاطبة أهل السنّة، و لقد صعّدوا و صوّبوا فی إثبات ذلک بما لا مزید علیه عندهم، و لا یزالون یحتجّون بأقوالهم و ما یؤثر عنهم من قول أو عمل فی أحکام الدین، کما یحتجّون بما یؤثر عن رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم من السنّة، ثقة بإیمانهم، و طمأنینة بعدالتهم، و یرون أنّهم لا ینبسون ببنت شفة و لا یخطون فی أمر الدین خطوة إلّا بأثر ثابت عن رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم مسموع أو منقول أو مشاهدة عمل منه صلی الله علیه و آله و سلم یطابق ما یرتئونه أو یعملون به، فهل علی مؤمن هذا شأنه قذف أثقل علیه من هذا؟ أو تشویه أمسّ بکرامته من ذلک؟ و لعمر الحقّ إنّ من یغضّ عن مثله فلا یستثیره خلو عن العاطفة الدینیّة، خلو عن الحماس الإسلامی، خلو عن الشهامة المبدئیّة، خلو عن الغیرة علی الحقّ، خلو و خلو و لذلک اشتدّت الصحابة علیه بعد وقوفهم علی هذا و أمثاله.

ثمّ إنّه لیس لأحد طاعة مفترضة فی أعناق المسلمین بعد اللَّه و رسوله إلّا إمام حقّ یعمل بکتاب اللَّه و سنّة رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم، و المتجمهرون علی عثمان و هم الصحابة أجمع کانوا یرون أنّه تخطّاهما، و أنّ ما کان ینوء به من فعل أو قول قد عدیا الحقّ منهما، فأیّ طاعة واجبة و الحال هذه- و حسبان القوم کما ذکرناه- حتی یُؤاخذوا علی الخلف؟

و البیعة إنّما لزمت إن کان صاحبها باقیاً علی ما بویع علیه، و القوم إنّما بایعوه علی متابعة الکتاب و السنّة و المضیّ علی سیرة الشیخین، و بطبع الحال أنّها تنتکث عند نکوص صاحبها عن الشروط. و هو الذی نقمه المسلمون علی خلیفتهم، فلا موجب لمؤاخذتهم أو منابذتهم، و هاهنا رأی المسلمون أنّ الرجل زاد ضغثاً علی إبّالة، فهو علی أحداثه الممقوتة طفق یستثیر الجنود علیهم، و یحرّضهم علی القتل و النهب، فتدارکوا الأمر فأوردوه حیاض المنیّة قبل أن یجلب إلیهم البلیّة، و تلافوا

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 271

الأمر قبل أن یمسّهم الشرّ، و ما بالهم لا تستثیرهم تلکم القذائف؟ و هم یرون أنّهم هم الذین آووا و نصروا و لم یألوا جهداً فی جهاد الکفّار حتی ضرب الدین بجرانه، فمن العجیب و الحالة هذه أن یشبّهوا بالأحزاب و الکفرة یوم أحد.

و منها: تلوّنه فی باب التوبة التی تظاهر بها علی صهوة المنبر بملإ من الصحابة، و سجّل ذلک بکتاب شهد علیه عدّة من أعیان الأمّة و فی مقدّمهم سیّدنا أمیر المؤمنین علیه السلام، و کتب ذلک إلی الأمصار النائیة کما تقدّم فی صفحة (176) و هو فی کلّ ذلک یعترف بالخطیئة و یلتزم بالإقلاع عنها، لکنّه سرعان ما نکث التوبة و أبطل المواثیق المؤکّدة بکتبه هذه، إذ حسب أنّ من یکتب إلیهم سینفرون إلیه مقانب و کتائب و هم أولیاؤه و موالیه، فنفی عنه المآثم التی شهد علیها أهل المدینة بل و أهل الأمصار من خیرة الأُمّة، و هو یرید أن یقلب علیهم ظهر المجن، فیؤاخذ و ینتقم و کأنّه نسی ذلک کلّه حتی قال فی کتابه إلی أهل مکة: لا أدعی إلی توبة أقبلها، و لا تُسمع منّی حجّة أقولها.

یقول له المحامی عن المدنیّین: أو لم تُدْعَ أیّها الخلیفة إلی التوبة فتبت علی الأعواد و علی رءوس الأشهاد مرّة بعد أخری؟ لکنّهم وجدوک لا تقرّ علی قرار، و لا تستمرّ علی مبدأ، و شاهدوک تتلوّن تلوّن الحرباء «1» فجزموا بأنّ التوبة لا تردعک عن الأحداث، و أنّ النزوع لا یزعک عن الخطایا، و جئت تماطل القوم بذلک کلّه حتی یوافیک جیوشک فتهلک الحرث و النسل، و تمکن من أهل دار الهجرة مثل یزید بن کرز الذی یقول: لو دخلت المدینة و عثمان حیّ ما ترکت بها محتلماً إلّا قتلته. إلخ.

عرف القوم أیّها الخلیفة نوایاک السیّئة فیهم، و عرفوا انحرافک عن الطریقة المثلی بإبعاد مروان إیّاک عنها کما قال مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام و هو یخاطبک: أما

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 272

رضیت من مروان و لا رضی منک إلّا بتحرّفک عن دینک و عن عقلک؟ و إنّ مثلک مثل الظعینة یُقاد حیث یُسار به «1»، فنهضوا للدفع عنهم و عن بیضة الإسلام من قبل أن یقعوا بین الناب و المخلب، فوقع ما وقع و کان أمر اللَّه قدراً مقدورا.