اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ خرداد ۱۴۰۲

وزیر زمان حیات پیامبر(ص) و جانشین بعد از وفات ایشان

متن فارسی

به طور مرفوع از رسول خدا آمده است که: جبرئیل گفت ” ابوبکر وزیر تو در زمان حیاتت و جانشینت بعد از وفات تو است” این حدیث، از ساخته های ابی هارون اسماعیل بن محمد فلسطینی است. ذهبی در کتاب ” میزان الاعتدال ” جلد 1 صفحه 114 گفته است: این جوزی آن را با اسناد تاریک و نادرست آورده و گفته است: ابو هارون کذاب است.

شگفتا چه چیز آنها را این چنین بر خدای قادر جبار، و بر امین وحیش، و بر ساحت مقدس رسول خدا جرات بخشید که به او نسبت دادند حکمی را که روح الامین بر او نازل کرده تا در میان همه امتش آشکار نماید و آنان از راه پیروی کردن جانشین بعد از او طریق وسیع آشکار طی نمایند اما او در تبلیغش کوتاهی کرد تا انکه مردی از فلسطین (ابو هارون فلسطینی) آمد و رسول خدا آن حکم را به او سپرد، تا آن را به مهاجر و انصاری که پیرامونش بودند، تبلیغ نماید؟ آری این چنین است ” اکل ازقفا ” و این چنین است کاری که توطئه اش در شب چیده شده باشد و یا آنکه آن مرد فلسطینی با ساختن چنین دروغی می خواست به صاحب قدرت وقت، تقرب جوید!!

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 538

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 538

7- مرفوعاً: إنّ جبرائیل قال: أبو بکر وزیرک فی حیاتک و خلیفتک بعد موتک.

من موضوعات أبی هارون إسماعیل بن محمد الفلسطینی، قال الذهبی فی میزان الاعتدال «1» (1/114): ذکره ابن الجوزی بإسناد مظلم، و قال: أبو هارون کذّاب.

سبحانک اللّهمّ ما أجرأهم على المهیمن الجبّار، و على أمین وحیه، و على قدس صاحب الرسالة، فعزوا إلیه حکماً نزل به الروح الأمین لأن یصدع به فی الملأ من أُمّته لیسلکوا طریقه المهیع باتّباع الخلیفة من بعده، لکنّه صلى الله علیه و آله و سلم جعجع بتبلیغه إلى أن یأتی الرجل من فلسطین فأنهاه إلیه صلى الله علیه و آله و سلم لیبلّغ من حوله من المهاجرین و الأنصار.

نعم؛ هکذا یکون الأکل من القفا، لا. هکذا یکون أمر دُبّر بلیل، أو یتزلّف الفلسطینی إلى صاحب السلطة الوقتیّة بالافتعال له.