اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

چهار ماه تمام نه می خورد و نه می آشامید .

متن فارسی

 از ” اعمش ” نقل شده که گفته است: ” به ابراهیم تیمی متوفی 92 گفتم: به من گفته اند که یک ماه تمام هیچ نمی خوری. گفت آری، دو ماه من چهل شب است که هیچ نخورده ام. فقط دانه انگوری اهلبیت من به من خورانده اند. آن را هم فورا از دهانم بیرون انداخته ام “.در ” طبقات ” شعرانی 36:1 آمده است: ” او چهار ماه تمام نه می خورد و نه می آشامید “.

“نویسنده گوید:” دانشمندان طب و پزشکان، بردارنده چنین چیزی شنیده نشده و ناموس جاری خداوند که بشر را آفریده بر چنین چیزی تعلق نمی گیرد. و جز غلو در فضایل، چیزی نمی تواند اینگونه ادعاها را بپذیرد، و در این دعوی، گروهی دیگر هم با ” ابراهیم تیمی ” برابری می کنند و حتی بر او می چربند که از بر خی از آنها یاد خواهیم کرد.

 (الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 11 ص 153)

متن عربی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 153

17- إبراهیم التیمیّ یواصل أربعین

عن الأعمش، قال: قلت لإبراهیم التیمیّ المتوفّی (92): بلغنی أنَّک تمکث شهراً لا تأکل شیئاً. فقال: نعم و شهرین، و ما أکلت منذ أربعین لیلة إلّا حبّة عنب ناولنیها أهلی فأکلتها ثم لفظتها فی الحال.

کذا فی طبقات الشعرانی «1» (1/36)، و فی إحیاء العلوم للغزالی «2» (1/309): إنَّه کان یمکث أربعة أشهر لم یطعم و لم یشرب.

لعلَّ النطس و علماء الطبِّ یضحکون علی هذه العقلیّة السخیفة، غیر أنَّ قصّة الطوی عند القوم مشکلةٌ لا تنحلّ، یحار دونها العقل، و لا یسمع فیها قضاء الطبیعة، و لا یتّخذ فیها الناموس المطّرد ممّا خلق اللَّه علیه البشر، و لا یصحّحها إلّا المغالاة فی الفضائل، و هناک فئةٌ تضاهی إبراهیم التیمیَّ فی هذه الدعوی المجرّدة، أو تربو علیه فی الفضیلة، و سیوافیک ذکر بعضها.