logo-samandehi

چهار ماه تمام نه می خورد و نه می آشامید .

 از ” اعمش ” نقل شده که گفته است: ” به ابراهیم تیمی متوفی 92 گفتم: به من گفته اند که یک ماه تمام هیچ نمی خوری. گفت آری، دو ماه من چهل شب است که هیچ نخورده ام. فقط دانه انگوری اهلبیت من به من خورانده اند. آن را هم فورا از دهانم بیرون انداخته ام “.در ” طبقات ” شعرانی 36:1 آمده است: ” او چهار ماه تمام نه می خورد و نه می آشامید “.

“نویسنده گوید:” دانشمندان طب و پزشکان، بردارنده چنین چیزی شنیده نشده و ناموس جاری خداوند که بشر را آفریده بر چنین چیزی تعلق نمی گیرد. و جز غلو در فضایل، چیزی نمی تواند اینگونه ادعاها را بپذیرد، و در این دعوی، گروهی دیگر هم با ” ابراهیم تیمی ” برابری می کنند و حتی بر او می چربند که از بر خی از آنها یاد خواهیم کرد.

 (الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 11 ص 153)

رفتن به بالا