اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۵ فروردین ۱۴۰۳

چه کسی حق بر گردن خدا دارد؟!

متن فارسی

18-ابن عساکر روایتی ثبت کرده است از طریق احمد بن محمد انصاری جبیلی از پسر عمر. می گوید “: پیامبر خدا (ص) فرمود: به هنگام رستاخیز منادی یی از درون عرش بانگ بر می دارد که هر کس حقی به عهده خدا دارد بیاید. پرسیدیم: پیامبر خدا چه کسی حقی بر عهده خدا دارد؟ فرمود: هر که ابو بکر و عمر و عثمان را دوست بدارد و هر که هیچکس را برایشان برتر نداند “. ابن عساکر می گوید: این حدیث، واقعا عجیب و بیگانه است. و مسوولیت آن بر عهده احمد بن محمد جبیلی است. شرح حالانصاری را- که نامش در سند روایت آمده- ذهبی در ” میزان الاعتدال ” آورده می گوید: مورد اعتماد نیست ابن حبان و دیگران او راسست خوانده اند. ابن حجر در ” لسان المیزان ” می گوید:این روایتی زشت و نادرست است.متن روایت چنانکه ملاحظه می کنید متین ترین شاهد بر بطلان و نادرستی آن است، و بیان کننده نظریه پسر عمر است و بس همان نظریه ای که- چنانکه در بررسی چهارمین روایت گذشت- بر خلاف قرآن وسنت است و باید بر دیوار زدش.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ،ج10،ص133)

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 132

18- أخرج ابن عساکر فی تاریخه «1» (2/85) من طریق أحمد بن محمد الأنصاری الجبیلی «2» عن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم: إذا کان یوم القیامة نادى منادٍ من بطنان العرش: إنّ من له عند اللَّه حق فلیأتِ، قلنا: یا رسول اللَّه و من له على اللَّه حقّ؟ قال: من أحبّ أبا بکر، و عمر، و عثمان، و من لم یُفضّل علیهم أحداً.

قال الأمینی: قال ابن عساکر: هذا الحدیث غریب جدّا، و العهدة فیه على أحمد ابن محمد الجبیلی.

و الأنصاری ترجمه الذهبی فی میزان الاعتدال «3» (1/73) فقال: لیس بثقة نزل الجزیرة، وهّاه ابن حبّان «4» و غیر واحد. و قال ابن حجر فی لسان المیزان «5» (1/302): حدیث منکر.

و متن الحدیث کما ترى أقوى شاهد على بطلانه، و إنّما هو رأی ابن عمر فحسب یشذّ عن الکتاب و السنّة، کما فصّلنا القول حوله فی الحدیث الرابع، فلیضرب به عرض الحائط.