اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

کتاب‌های نویسندگان مسیحی و کلیمی در مدح پیامبر(ص) و علی(ع)

متن فارسی

چنانکه در کتب بسیارى از مسیحیان و کلیمیان مدح و ثناى فراوانى نسبت به پیامبر و وصى او می‌یابیم.
مانند کتاب:

1- گفتار محمّد تألیف مستر استنلى لین بول
2- محمّد و قرآن تألیف مستر جان وانتبورت
3- محمّد و قرآن تألیف استاد مونته
4- عقیده اسلام تألیف گلدیسهر
5- عالم اسلامى تألیف ماکس مایر هوف
6- تاریخ عرب تألیف استاد هوار
7- متفکران اسلام تألیف کاداو دوفو فرانسوى
8- گاهواره اسلام تألیف اب لامنس
9- خلاصه تاریخ عرب تألیف سدیر فرانسوى
10- زندگانى محمّد تألیف سر ویلیام میور انگلیسى
11- سیره محمّد تألیف سر ویلم مویر
12- تمدنهاى شرق تألیف مسیو گروسه
13- هشیارى اجتماعی تألیف دکتر وگستون کرسطا ایتالیائى
14- محمّد و اسلام تألیف حنادا قنبرت
15- زندگانى محمّد تألیف مستر کالون سر
16- محمّد و اسلام تألیف مستر بوسرت اسمت
17- عرب اسپانیا تألیف مسیو دوزى
18- از قانون دولتى تألیف دکتر نجیب ارمنازى
19- بزرگترین معلم تألیف مستر هربرت وایل
20- قهرمانان تألیف توماس کارلایل انگلیسى
21- اسلام خاطره‌ها و سانحه‌ها تألیف هنرى دى کاسترى فرانسوى
22- وضع حاضر جهان اسلام تألیف لوتروب استودارد امریکائى
23- حکم و اندرزهاى محمّد تألیف تولستوى روسى
24- تحول تمدن اسلامى تألیف هولینگ فیلسوف امریکائى
25- رمز پیشرفت اسلام تألیف گوستاو لوبن فرانسوى
26- آراء و معتقدات تألیف گوستاو لوبن فرانسوى
27- تمدنها تألیف گوستاو لوبن فرانسوى
28- تمدن اسلامى «1» تألیف گوستاو لوبن فرانسوى
29- اسلام و محمّد تألیف و الافتنرت
30- محمّد و تمدن «1» تألیف عبد المسیح افندى وزیر

و صدها کتاب دیگر غیر از کتابهاى نامبرده که مسیحیان درباره اسلام و پیامبرش نوشته‌اند. اینها نیست مگر بخاطر اطلاعى که از صفات و سجایاى اسلامى و پیامبر اسلام به دست آورده، به عنوان حقایقى روشن که قابل هیچگونه شک و شبهه‌اى نیست و با گذشت زمان دستخوش حوادث نمیگردد، متعرض آن شده‌اند.
خاطره‌هاى جاودانه‌اى که تا روزگار بر پا است شب و روز باید از آنها سخن گفت.
یکى از اینگونه حوادث تاریخى جاویدان، داستان غدیر است که مردم یک صدا در نقل آن هم‏آوازند. دوست فریاد میزند، ناصبى اعتراف میکند، مسلمان بدان استدلال میکند و اهل کتاب با صداى رسا از آن یاد میکنند.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 16

متن عربی

کما أنَّک تجد الثناء المتواصل على النبیّ الأعظم أو وصیِّه فی کتب لفیف من النصارى و الیهود، ککتاب:

1- أقوال محمد/ تألیف المستر ستنلی لین بول

2- محمد و القرآن/ تألیف المستر جون و انتبورت

3- محمد و القرآن/ تألیف الأستاذ مونته

4- عقیدة الإسلام/ تألیف غولدسیهر

5- العالم الإسلامی/ تألیف ماکس مایرهوف

6- تاریخ العرب/ تألیف الأستاذ هوار

7- مفکّرو الإسلام/ تألیف کادوادوفو الفرنسی

8- مهد الإسلام/ تألیف الأب لامنس

9- خلاصة تاریخ العرب/ تألیف سدیو الفرنسی

10- حیاة محمد/ تألیف السیر ویلیام میور الإنکلیزی

11- سیرة محمد/ تألیف السیر ولیم مویر

12- مدنیّات الشرق/ تألیف المسیو غروسه

13- الکیاسة الاجتماعیّة/ تألیف الدکتور اوغسطون کرسطا الإیطالی

14- محمد و الإسلام/ تألیف حنادا قنبرت

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 17

15- حیاة محمد/ تألیف المستر دکالون سل

16- محمد و الإسلام/ تألیف المستر بوسرت أسمت

17- عرب إسبانیا/ تألیف المسیو دوزی

18- عن الشرع الدولی/ تألیف الدکتور نجیب أرمنازی

19- المعلّم الأکبر/ تألیف المستر هربرت وایل 20- الأبطال/ تألیف توماس کارلیل الإنکلیزی

21- الإسلام خواطر و سوانح/ تألیف هنری دی کاستری الفرنسی

22- حاضر العالم الإسلامی/ تألیف لوتروب ستودارد الأمیرکی

23- حکم النبی محمد/ تألیف تولستوی الروسی

24- مصیر المدنیّة الإسلامیّة/ تألیف هوکنیک الفیلسوف الأمیرکی

25- سیر تطوّر الإسلام/ تألیف غوستاف لوبون الفرنسی

26- الآراء و المعتقدات/ تألیف غوستاف لوبون الفرنسی

27- الحضارات/ تألیف غوستاف لوبون الفرنسی

28- التمدّن الإسلامی «1»/تألیف غوستاف لوبون الفرنسی

29- الإسلام و محمد/ تألیف والافتنرت

30- محمد و الحضارة «2»/تألیف عبد المسیح أفندی وزیر

 

و غیر ذلک مئات من کتبهم حول الإسلام أو نبیّه، و ما ذلک إلّا أنّ ما وصفوه من صفات الفضیلة حقائق ناصعة لا یسترها التمویه، و لا یأتی على ذکرها الحدثان، و ذکریات خالدة یحدّث بها الملَوان، ما قام للدهر کیان، و بما أنّ حدیث الغدیر من هاتیک الحقائق، تجد الناس إلباً واحداً فی روایته، یهتف به الموالی، و یعترف به الناصب، و ینشده المسلم، و یشدو به الکتابیّ.