اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ اسفند ۱۴۰۲

حضرت امام حسین(ع)

اجتهاد از نظر ابن حزم اندلسی

و در «استیعاب»، حاشیه الاصابه، جزء 4 ص 151 مذکور است که: ابو الغادیه دوستدار عثمان بود و او کشنده عمار است، نامبرده هر وقت برای ورود بمجلس معاویه و غیره اذن میطلبید، میگفت: کشنده عمار بر در است،! و...

اسامی نوشته شده بر در بهشت

و این شعر عبدی: اسماهما قرنا علی سطر / بظل العرش راتب اشاره است به حدیث نگارش نام فاطمه و پدر و شوهر و فرزندان او در ظل عرش و بر باب بهشت. چه خطیب بغدادی در ص 259ج 1 تاریخش از...

حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم

فرمایش پیامبر(ص) به على (ع) و همسر و دو فرزند گرامیش: «من با هر که بجنگید در جنگم و با هر که در آشتى باشید در آشتى» و: «من با هر که با شما بجنگد در جنگم و با هر...