اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ اسفند ۱۴۰۲

کیفیت ایمان آوردن

سابقه اسلام آوردن ابوبکر

اما سخن در اسلام ابو بکر ما را نمى رسد پیرامون این موضوع با وجود روایت زیر که در دسترس ما است اظهار نظرى کنیم. این روایت، صحیحه محمد بن سعد بن ابى وقاص است که طبرى در تاریخش 2/215...

سابقه ایمان ابوبکر از نظر اسکافی

ابو جعفر اسکافی معتزلی، با فاصله ای که از جهان تشیع دارد می گوید:  اما استدلالی که جاحظ بر امامت ابی بکر به اول بودن اسلامش کرده است، اگر استدلال صحیحی بود، او خود در روز سقیفه بدان دلیل می...

اسلام آوردن ابوبکر پیش از تولد علی(ع) بود

‌از زبان شبابه آورده اند که فرات بن سایب گفت میمون بن مهران را گفتم ابوبکر صدیق اول به پیامبر (ص) ایمان آورد یا علی بن ابیطالب؟ گفت بخدا سوگند بوبکر در روزگار بحیرای راهب به پیامبر (ص) گروید وهمی...

پدر و مادر هیچ کدام از مهاجران جز ابوبکر مسلمان نبود

ابن منده و ابن عساکر از زبان عایشه (ض) آورده اند که گفت پدر هیچکس از مهاجران، مسلمان نشد مگر ابوبکر تاریخ الخلفا از سیوطی ص 73  .و محب طبری در ریاض خود ج 1 ص 47 از زبان واحدی...

آیات قرآن درباره ایمان ابوبکر و پدر و مادرش

بوبکر و پدر و مادرش در قرآن دست های هوا پرستان، نامه خدا را هم به بازی گرفته و کلمه ها را از معانی آن می گردانند تا آنجا که کسانی از تفسیر نگاران که دوستی خلیفه آنان را کور...

اسلام آوردن ابوبکر به پیامبر(ص) قبل از بعثت و ابوبکر واسطه ازدواج پیامبر(ص) با خدیجه(س)شد

12 مسلمان شدن بوبکر پیش از تولد علی از زبان شبابة آورده اند که فرات بن سائب گفت میمون بن مهران را گفتم ابوبکر صدیق اول به پیامبر (ص) ایمان آورد یا علی بن ابیطالب؟ گفت بخدا سوگند ابوبکر در...

مسلمان شدن ابوبکر پیش از تولد حضرت علی(ع)

‌از زبان شبابه آورده اند که فرات بن سایب گفت میمون بن مهران را گفتم ابوبکر صدیق اول به پیامبر (ص) ایمان آورد یا علی بن ابیطالب؟ گفت بخدا سوگند ابوبکر در روزگار بحیرای راهب به پیامبر (ص) گروید وهمی...

اسلام آوردن پدر و مادر ابوبکر

 پدر هیچ کدام از مهاجران جز ابوبکر مسلمان نشد ابن منده و ابن عساکر از زبان عایشه (ض) آورده اند که گفت پدر هیچکساز مهاجران، مسلمان نشد مگر ابوبکر تاریخ الخلفا از سیوطی ص 73 و محب طبری در ریاض...