اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ اسفند ۱۴۰۲

انحرافات و نافرمانی‌ها در زمان حیات پیامبر(ص)

سقط جنین از ترس خلیفه

 (22) خلیفه و زن آوازه خوان از حسن روایت شده گفت: فرستاد عمر بن خطاب عقب زن آوازه خوانى که داخل شود بر او پس قبول نکرد این را پس فرستاد پى او و به او گفتند: اجابت کن عمر...

شهوت رانی خلیفه

محمد بن سیرین می گوید: عمر بن خطاب گفت: “از کارهای جاهلیت هیچ چیز در من نمانده جز این که هیچ نمی اندیشم با که ازدواج می کنم و که به ازدواجم درمی آید “ به علت همین شهوت گرائی بود که...

سرپیچی از دستور پیامبر(ص) در مورد کشتن ذوالثدیه

از زبان ابو سعید خدری آورده اند که ابوبکر به نزد رسول خدا (ص) شد و گفت ای رسول خدا من گذارم بفلان جا وفلان جا افتاد ناگهان مردی نیکو نما را دیدم که با فروتنی نماز می گزارد رسول...

آوازخوانی خلیفه

اندیشه عمر درباره آوازه خوانی اگر به شگفت بیائی جا دارد که آن داستان های خندهآور نشان می دهد که عمر آوازه خوانی را ناخوش می داشته با آن که عینی – به گزارش از نامه التمهید به خامه ابو...

فرار شیطان از عمر – تنفر عمر از ترانه و آواز

3 اهریمن از عمر می گریزد 1- از زبان بریده آورده اند که رسول خدا (ص) به یکی از جنگ ها بیرون شد و چون بازگشت دخترکی سیاه بیامد و گفت ای رسول خدا! من با خدا پیمان بستم که اگر...

شراب‌خواری خلیفه، قبل و بعد از اسلام

1- زمخشری در ربیع الابرار در باب لهو و لذات و قصف و لعب و شهاب الدین ابشیهی در (المستطرف ج 2 ص 291 ) گوید: خداوند تعالی درباره شراب سه آیه نازل کرد: اول قول خدای تعالی «یسالونک عن الخمر...

فرار شیطان از عمر

11 عمر و گریختن اهریمن از وی بخاری در نامه آغاز آفرینش- بخش چگونگی اهریمن و سپاهیان وی در صحیح خود 5/89- و نیز در نامه برتری ها- بخش برتری های عمر در ج 5 ص 256- آورده است که...

فرار ابوبکر و عمر از جنگ خیبر

فرار خلفا از جنگ خیبر طبق حدیث «الرایة» علی و پسر عباس گفته اند: رسول خدا (ص) بوبکر را به خیبر فرستاد و او شکست خورد و با همراهان برگشت فردا عمر را به همین مهم فرستاد او نیز شکست...