اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

ابن المنذر

جهل خلیفه دوم به مفاد کلمات

نادانی خلیفه دوم به مفاد کلمات 1- عمر بن خطاب از مردی پرسید تو چطوری؟ گفت: از مردمی هستم که فتنه را دوست دارد و حق را مکروه و بر چیز ندیده گواهی می دهد . پس دستور داد که...

جهل خلیفه به معنای کلمه «أبّ»

ندانستن خلیفه دوم معنای « أبّ » را از انس بن مالک گوید: که عمر بالای منبر قرائت کرد : « فأنبتنا فیها حبا و عنبا و قضبا و زیتونا و نخلا و حدائق غلبا و فاکهة و أبّا »...

زنی که شش ماهه زائید

زن دیگری که شش ماهه زائید عبد الرزاق و ابن المنذر از نافع بن جبیر نقل کرده اند که ابن عباس خبر داد به او گفت برای صاحب زنی که پیش عمر آورده بودند و شش ماهه زائیده بود و...