اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

ابن قیم جوزیه

جهل خلیفه دوم به مفاد کلمات

نادانی خلیفه دوم به مفاد کلمات 1- عمر بن خطاب از مردی پرسید تو چطوری؟ گفت: از مردمی هستم که فتنه را دوست دارد و حق را مکروه و بر چیز ندیده گواهی می دهد . پس دستور داد که...

اجتهاد خلیفه – چهار تکبیر گفتن بر نماز میت

از ابی وائل نقل شده گوید: در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله بر میت هفت تکبیر و پنج تکبیر و شش تکبیر میگفتند یاگفت چهار تکبیر، پس عمر بن خطاب جمع کرد اصحاب رسول خدا صلی الله...