اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۳ تیر ۱۴۰۳

ابوبکر نفیع بن حرث

اجتهاد خلیفه دوم در تقسیم و مصادره اموال به اسم کارگزاران خود

  -1 از ابی هریره گفت: عمر بن خطاب مرا عامل و فرماندار بحرین کرد پس برای من دوازده هزار جمع شد پس چون مرا عزل کرد ومن وارد بر عمر شدم بمن گفت: ای دشمن خدا و دشمن مسلمین...