اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۸ مهر ۱۴۰۲

ابو رقعمق انطاکی

شعرای غدیری در قرن چهارم

1. أبو الحسن بن طباطبا الأصبهانی المتوفّی 322 2. أبو جعفر أحمد بن عَلّویه الأصبهانی المتوفّی 320 3. أبو عبد اللَّه محمد المفجّع البصری المتوفّی نیف و 327 4. أبو القاسم أحمد بن محمد الصنوبری المتوفّی 334 5. أبو القاسم...