اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

ابو مره

هیچ کس نام پیامبران را بر خود نگذارد

-1 از زید بن اسلم از پدرش حکایت شده که عمر بن خطاب پسری را زد که کنیه ابو عیسی داشت، و مغیره بن شعبه مکنی بابی عیسی بود پس عمر به او گفت: آیا تو را کافی نیست که...