اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

ابو نصر طوسی

فرار شیطان از عمر – تنفر عمر از ترانه و آواز

3 اهریمن از عمر می گریزد 1- از زبان بریده آورده اند که رسول خدا (ص) به یکی از جنگ ها بیرون شد و چون بازگشت دخترکی سیاه بیامد و گفت ای رسول خدا! من با خدا پیمان بستم که اگر...