اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

ابی العدیس

تنبیه سؤال کننده از قرآن با چوب درخت خرما تا سرحد بیهوشی

1-  از سلیمان یسار نقل شده: مردی را که به او صبیغ میگفتند وارد مدینه شد و شروع کرد به پرسیدن از متشابهات قران پس عمر فرستاد و او را حاضر کرد و قبلا برای او دو شاخه درخت خرما آماده...