اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

احکام القرآن جصّاص

واریز مهریه به بیت المال توسط خلیفه دوم

19 جهل خلیفه به سنت م- ابن المبارک نقل کرد گوید: حدیث کرد ما را اشعث از از شعبی از مسروق گوید: بعمر رسید که زنی از قریش را مردی از بنی ثقیف در عدّه اش گرفته پس فرستاد بسوی...