اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۱ خرداد ۱۴۰۳

استوا

نام ابوبکر و عمر، روی خورشید نوشته شده است

1 خورشید بر چرخ گردنده شیخ ابراهیم عبیدى مالکى در کتاب خود عمدة التحقیق فى بشائر آل الصدیق به نقل از کتاب عقائق و نیز صفورى در نزهة المجالس 2/184 «1» به نقل از عیون المجالس مى نویسند: گفته اند که...

حرکت خورشید به خاطر نام ابوبکر

شیخ ابراهیم عبیدی مالکی در کتاب خود عمده التحقیق فی بشایر آل الصدیق به نقل از کتاب عقایق و نیز صفوری در نزهه المجالس 184 / 2 به نقل از عیون المجالس می نویسند:  گفته اند که پیامبر (ص) روزی...