اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

اسود تمیمی

رسول خدا(ص): عمر بن خطاب، باطل را دوست ندارد

6 عمر نادرستی را دوست نمی دارد ابو نعیم در حلیة الاولیاء 2/46 آورده است که اسود پسر سریع گفت: به نزد پیامبر (ص) شدم و گفتم: راستی که هم پروردگارم را با ستایش ها و آفرین ستودم هم تو...