اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۴ مهر ۱۴۰۲

المعتصر

نهی عمر از نقل احادیث پیامبر(ص)

 نهی و منع خلیفه  ازنقل حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله یا زیاد گفتن آن و زدن و زندانی کردن او بزرگان صحابه را به این سبب. قرظه بن کعب گوید: وقتی که عمر ما را به عراق فرستاد با...