اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۸ مهر ۱۴۰۲

جریر بن زیاد طائی

راویان دروغگو و جاعلان حدیث | حرف «ج»

138- جابر بن عبد اللّه یمامی عقیلی، کذاب و نادان و نفهم است. ابن شاذویه گفته است: در بخارا سه نفر از دروغگویان را دیدم که عبارت بودند از: محمد بن تمیم، حسن بن شبل و جابر یمامی «8». 139-...