اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۳ تیر ۱۴۰۳

حافظ ابن ابی جمره ازدی

خواب پیامبر خدا(ص) درباره دانش عمر

10 خواب دیدن برانگیخته خدا (ص) درباره دانش عمر بخاری در صحیح خود 5/255 در برتری های عمر از زبان عبد اللّه پسر عمر آورده است که برانگیخته خدا (ص) گفت: «در خواب بودم که دیدم نوشابه ای– شیری- آشامیدم...