اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

حافظ ابن ابی جمره ازدی

خواب پیامبر خدا(ص) درباره دانش عمر

10 خواب دیدن برانگیخته خدا (ص) درباره دانش عمر بخاری در صحیح خود 5/255 در برتری های عمر از زبان عبد اللّه پسر عمر آورده است که برانگیخته خدا (ص) گفت: «در خواب بودم که دیدم نوشابه ای– شیری- آشامیدم...