اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

حذیفه بن اُسید

اجتهاد خلیفه در قربانی کردن در روز عید قربان

اجتهاد خلیفه در قربانی از حذیفه بن اُسید نقل شده که گوید:  دیدم ابوبکر و عمر… که قربانی نمی کردند از اهلشان از ترس آنکه مبادا مردم به آنها پیروی کنند پس اهل من مرا وادار کرد بر پذیرائی کردن بعد...