اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

خزانة الاسرار

کرامات چهارگانه عمر بن خطاب

4 چهار نمایش شگفت انگیز و بزرگوارانه از عمر 1- چون مصر گشوده شد، مردم آن در ماه بؤنه از ماه های غیر عربی به نزد عمرو پسر عاص شدند و او را گفتند: ای فرماندار! این نیل ما را...