اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۳ تیر ۱۴۰۳

زن ابو عبیده

نظر خلیفه دوم درباره پیشکشی ملکه روم

اجتهاد خلیفه دوم در پیشکشی ملکه روم 1/ از قتاده نقل شده که گوید : عمر سفیری فرستاد به سوی پادشاه روم پس ام کلثوم که همسر عمر بود دیناری قرض کرد و عطریخرید و آن را در شیشه ای...