اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳ مهر ۱۴۰۲

سنن ابی داود

کسی که آب برای غسل جنابت ندارد، نماز نخواند

آثار کمیاب در دانش عمر (1) عقیده خلیفه درباره کسیکه آب ندارد امام مسلم در صحیح خود در باب تیمّم بچهار طریق از عبد الرحمن بن انبزی نقل کرده که مردی آمد نزد عمر: پس گفت من جنب شدم و...