اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۸ تیر ۱۴۰۳

سنن کبری بیهقی

شبگردی و تجسس خلیفه دوم

حکایت تجسس و شبگردی خلیفه دوم 1/ از عمر بن خطاب نقل شده که او شبی شبگردی می کرد . پس به خانه ای گذشت و صدائی از آن شنید . مشکوک شد و از دیواربالا رفت پس مردی را...