اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

عبد الرحمن بن عائذ

نظر خلیفه دوم درباره قطع پای دزد

رای خلیفه دوم درباره دزد از عبد الرحمن بن عائذ نقل شده که گفت : مردی دست وپا بریده را آوردند نزد عمر که باز دزدی کرده بود، پس عمر… فرمان دادکه پایش را قطع کنند پس علی علیه السلام...