اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

عبد الله بن قیس

جهل خلیفه دوم به سنت مشهوره

جهل خلیفه دوم  به سنت مشهوره مسلم در صحیح خود از عبید بن عمیر نقل کرده:  که ابو موسی سه بار اجازه گرفت از عمر، پس مثل اینکه او را مشغول یافت پسبرگشت پس عمر گفت:  آیا نشنیدید صدای عبد الله...