اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

فدیه مسلمه

اجتهاد خلیفه دوم در ارث زن از دیه

نظر  خلیفه دوم  در ارث زن از دیه از سعید بن مسیب نقل شده که عمر بن خطاب می گفت:  دیه برای عاقله است و زن از دیه شوهرش چیزی ارث نمی برد تا آنکه ضحاک بن سفیان به او خبر...