اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

فصاله

زنی که شش ماهه زائید

زن دیگری که شش ماهه زائید عبد الرزاق و ابن المنذر از نافع بن جبیر نقل کرده اند که ابن عباس خبر داد به او گفت برای صاحب زنی که پیش عمر آورده بودند و شش ماهه زائیده بود و...