اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۱ خرداد ۱۴۰۳

فیض

دیدگاه تعدادی از علمای عامه در مورد تقوای ابوبکر

محب طبری در ریاض النضره  1 / ص 133 آورده است که عمر بن خطاب به نزد همسر بوبکر شد و این پس از مرگ وی بود پس، از کارهای بوبکر بپرسید که در خانه اش چگونه بوده و او...

خداترسی ابوبکر

از روش خلیفه چه در روزگار پیامبر و چه پس از آن اخباری نیامده است که نماینده رنج او در عبادت باشد،مگر یک مشت چیزهایی که هر کس هم آنهارا برای او ثابت پندارد زمینه چینی او را به نتیجه...