اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

چراغ بهشتیان

عمر از حضرت علی(ع) برات آزادی از جهنم را گرفت!!!

8 کاغذی در جامه مرگ عمر راستی این که حسن و حسین بر عمر پسر خطاب درآمدند و او سرش گرم بود و به ایشان ننگریست و چون آنان را یافت برخاست و هر دو را ببوسید و به هر...