اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

گنبد

ولادت و وفات ابو تمام

بر هیچ یک از اقوالى که درباره ولادت و درگذشت ابى تمام، در کتابها آمده است، از جهت کثرت اختلافى که دارد، یقین پیدا نکردیم، شایسته می‌نمود که گفته منقول از فرزندش (تمام) را برمی‌گزیدیم زیرا اهل البیت ادرى بما...

نام ابوبکر و عمر، روی خورشید نوشته شده است

1 خورشید بر چرخ گردنده شیخ ابراهیم عبیدى مالکى در کتاب خود عمدة التحقیق فى بشائر آل الصدیق به نقل از کتاب عقائق و نیز صفورى در نزهة المجالس 2/184 «1» به نقل از عیون المجالس مى نویسند: گفته اند که...

حرکت خورشید به خاطر نام ابوبکر

شیخ ابراهیم عبیدی مالکی در کتاب خود عمده التحقیق فی بشایر آل الصدیق به نقل از کتاب عقایق و نیز صفوری در نزهه المجالس 184 / 2 به نقل از عیون المجالس می نویسند: گفته اند که پیامبر (ص) روزی...

حرکت خورشید به خاطر نام ابوبکر

شیخ ابراهیم عبیدی مالکی در کتاب خود عمده التحقیق فی بشایر آل الصدیق به نقل از کتاب عقایق و نیز صفوری در نزهه المجالس 184 / 2 به نقل از عیون المجالس می نویسند:  گفته اند که پیامبر (ص) روزی...