اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

یحی بن سعید

نظر خلیفه دوم درباره مجوس

یحی بن سعید نقل کرده به اسنادش از عمر بن خطاب که او گفت: من نمیدانم چه معامله ای با مجوس کنم و آنها اهل کتاب نیستند، ودر لفظی دیگری: گفت نمی دانم چه کنم در کار ایشان پس عبد الرحمن بن...