اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۱ خرداد ۱۴۰۳

اعلام الموقعین

دانش عمر از دانش مردم روی زمین بیشتر است

1 سخنانی درباره دانش عمر درباره دانش او از زبان پسر مسعود آورده اند که: اگر دانش زندگان تازی را در یک سوی ترازو بنهند و دانش عمر را در یک سوی، دانش عمر خواهد چربید، و به راستی ایشان...

ابوبکر معنای واژه های قرآنی «أبا» و «کلاله» را نمی دانست

ابوبکر در باز نمودن واژه های قرآن « أبا – کلاله » در می ماند ولی از او ” ابو بکر ” در روزگار مسلمانی نیز نه دانش آشکاری سراغ داریم و نه پیشگامی برای نبرد و تلاش در راه...

ابوبکر معنای «کلاله» در قرآن را نمی داند

کلاله (برادر و خواهر تنی یا پدری) باز می بینیم که خلیفه در نشناختن واژه کلاله که در آیه تابستانی «1» انجام سوره نساء فرود آمده با دوستش همرنگ است: از تو درباره کلاله پرسش می کنند بگو خداوند چنین...