اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

الاستذکار

نظر عثمان درباره ازدواج همزمان با دو خواهر کنیز و برده

عقیده خلیفه در جمع میان دو خواهر برده مالک در موطأ 2/10 از ابن شهاب از قبیصة بن ذؤیب آورده است که مردی از عثمان پرسید آیا دو خواهر را که برده اند می توان با هم برای خود نگاه...