اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۰ خرداد ۱۴۰۳

الاموال

سیره علی(ع) و خلفا در برخورد با بیت المال

 گزارش کرده اند که دو مرد را به نزد علی (ع) آوردند که هر دو از دارائی خدا ربوده بودند یکیشان بنده ای بود متعلق به بیت المال خداوندی و دیگری از توده مردم. او (ع) گفت: این یکی کیفری ندارد...

فدک و خطبه فدکیه

(نمونه چهارم) برویم سراغ گزارشی که ابوبکر- و تنها او- درباره دارائی های به جا مانده از پیامبر داده، در این زمینه نیز ابن حجر خیلی زود سخن خود را پس می گیرد. زیرا می بینی در این جا- ص...

ابوبکر :ای کاش، ای کاش، ای کاش…

آورده اند که عبد الرحمن پسر عوف بر ابوبکر راست رو – خدا از وی خشنود باد- درآمد و این هنگام او در همان بیماری بود که به مرگ وی انجامید پس دید اندوهگین است . عبد الرحمن به وی‌گفت:...