اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۸ تیر ۱۴۰۳

البیان و الاختصار

توسل و استشفاع به قبر شریف پیامبر(ص)

توسل و استشفاع به قبر شریف 25- آنگاه زائر برگردد سر جای اول، برابر روی رسول خدا، و از او درباره خودش توسل بجوید و طلب شفاعت به سوی خدایش نماید، و استغفار و تضرع زیاد کند، بعد از گفتن...

توسل به پیامبر(ص) در کلام علمای اهل سنت

1-حافظ ابن جوزی متوفی در سال 597 در کتاب ” الوفاء فی فضائل المصطفی ” که در آن دو باب در این باره قرار داده: باب توسل به رسول اکرم، باب طلب شفاء از قبرش. -2 شمس الدین ابو عبد...