اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۸ تیر ۱۴۰۳

فیّوم

پیغمبر(ص) در کارهایش با علمای اهل سنت مشورت می کرد

74. «رفاعی» دست پیغمبر (ص) را می بوسد «ابو محمّد ضیاء الدین و تری» در ص 54 «روضه الناظر» می نویسد: «در این (سال 555) سید احمد رفاعی با اشاره معنوی که به وی رسیده بود، به حج مشرف شد...