اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

کنده

جنایات معاویه نسبت به حجر بن عدی و یاران او

جنایات معاویه نسبت به حجر بن عدی و یاران او «معاویه» به سال 41 هجرت، «مغیرة بن شعبه» را والی کوفه کرد، و هنگامی که فرمانروایی آنجا را به او می داد، چنین گفت:«هر کس پیش از این حلم و...